Protokoll 2012-01-28

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 28 januari 2012 hos Jonny o Siv Söderlund i Harrvik

 

Närvarande: Gunn, Britt-Inger, Johnny och Stig.

Anmält förhinder: Lisbeth samt Marie.

 

§ 1 Mötet öppnades.

 

§ 2 Till justerare utsågs Gunn.

 

§ 3 Föredragningslistan godkändes.

 

§ 4 Gunn gick igenom föregående protokoll,

Vi fortsätter vårt arbete med arbetsförmedlingen om att ordna lämplig arbetskraft för digitalisering av hembygdsföreningens material. Stig kontaktar även projektet Arbete För Alla, AFA, som pågår i Storuman.

Ansökan till Leader Lapland om medel för ett treårigt projekt med syfte att digitalisera 15000 foton, måste kompletteras av kommunen och därför blev projektansökan försenad. Sorsele kommun har även lämnat in en ansökan om bidrag för motsvarande projekt.

 

§ 5 Kassören informerade om föreningens ekonomi. På postgiro den 31/12-12 fanns 28 776 kr och i kassan 3 637 kr. 

 

§ 6 Skrivelser från Lars Lönnback.

Styrelsen diskuterade förslaget från Lars Lönnback om att föreningen skulle engagera sig i Facebook. I dagsläget känns det som vi i vår grupp inte har behov av en egen sida. Det finns en sida på Facebook som många använder sig av, som heter Gratiaättling. Vi är inte främmande för att titta på frågan vid ett senare tillfälle.

Övrigt mtrl om Gratiafamiljen och teateruppsättningarna läggs in på Bygdeband.

 

§ 7  Styrelsen fortsätter med  planeringen av sommarens utställning på museet. Vi vill även tydliggöra att föreningen arbetar med alla familjer i området.  De första nybyggarna i Gratianbygden ska stå i focus för utställningen. 2012. Nathanel Andersson och hans familj, Abraham Persson med flera.

Styrelsen diskuterade när insyning gjordes i Slussfors, Forsmark samt Umnäs. Pionjärerna som kom från kusten gjorde försök att bosätta sig i bygden. Det insynades flera ställen. Slussfors och Umnäs var båda intressanta ställen för Nathanael Andersson och hans familj. Insyningen skedde 1812 och Nathanael bosatte sig i Umnäs samma år. Sju år senare, 1819, flyttade han till Forsmark och blev där den första nybyggaren. År 1821 insynade Abraham Persson Björkkulla, som upphörde som eget nybygge och övergick till Slussfors 1824.

 

§ 8 Vi tittade på Gratianbladet och gladdes över hur bra det blev. Vi riktar ett stort tack till Pia Sjögren, som även denna gång hjälpt oss med redigeringen och Storumans tryckeri som stått för tryckningen!

 

§ 9 I dag hade vi inga övriga frågor

 

§ 10 Nästa styrelsemöte hålls hos Britt-Inger o Felix på Forsnacken söndag den 4 mars 2012 kl. 17.30. OBS klockslag!

 

 

§ 11 Avslutades mötet.

 

 

Vid protokollet

 

 

Britt-Inger Pettersson

Sekreterare

 

 

Stig Anderback                                Gunn Einarsson

Ordförande                                     Justerare

 

 

 

 

Tillbaka