Protokoll 2011-11-13

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 13 november 2011 i Forsmark hos Lisbeth och Eke.
Närvarande: Marie, Gunn, Lisbeth, Johnny och Stig.
Anmält förhinder: Anna, Nils-Uno och Inga.

§ 1/ Mötet öppnades.

§ 2/ Till justerare utsågs Lisbeth.

§ 3/ Föredragningslistan godkändes.

§ 4/ Berättarafton i Ankarsund med Staffan Svedberg som uppskattad berättare och filmvisare samlade 45 deltagare. Samarrangör var Vuxenskolan. Lotterier och servering gav ett netto på 1978 kronor. Försöket med berättarafton på hösten fortsätter vi med eftersom våren erbjuder så många andra aktiviteter i vår bygd.
Styrelsen tackar alla som hjälpte till med  annonsering, brödbak, servering och lottförsäljning!

§ 5/ Kassören informerade om föreningens ekonomi. På postgiro 30291 kr och i kassan 3278 kr.  En obetald faktura på 300 kr. Nettot på sommarens aktiviteter blev 32 kr efter ersättning till våra guider, 4000 kr och hyra för Bygdemuséets lokaler, 5000 kr samt löpande utgifter. Totalt omsattes 11532 kr.

§ 6/ Styrelsen diskuterade innehållet i Gratianbladet. På grund av kostnaderna har styrelsen tidigare beslutat att från och med juninumret 2012 ska bladet skickas enbart till betalande medlemmar. Beslöts att en helsida ägnas åt att redovisa hembygdsföreningens verksamhet under de senaste åren och vad den betytt för vår bygd. Allt för att övertyga bygdens befolkning att vår verksamhet är betydelsefull och värd att stödjas genom medlemskap. Marie och Stig fick i uppdrag att arbeta vidare med frågan. I övrigt blir innehållet kort redovisning av sommarens aktiviteter, Berättarafton, Dagmar Alenius Ardlins släktforskning, Karinsholmen i Skansnässjön, info om planerna om Storumans fotoarkiv, och om Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi. Det betyder att G-bladet denna gång utökas med ett par sidor.

§ 7/  Styrelsen fortsatte planeringen av aktiviteter inför sommaren 2012.  Vi beslöt att de första nybyggarna i Gratianbygden ska stå i focus för utställningen. Nathanel Andersson och hans familj, Abraham Persson, Erik Joelsson, med flera. Vidare att spegla hur långt koloniseringen såg ut under de första decennierna på 1800-talet i våra bygder, men även hur tillståndet var i Sverige efter kriget med ryssarna 1809.
Vad gäller 200 års firande av den förste nybyggaren i Gratianbygden är det upp till respektive by att arrangera detta. Hembygdsföreningen tar fram aktuella data, så långt möjligt, om de första nybyggarna.

§ 8/ Marie redovisade det fortsatta arbetet med Bygdeband. Stig fick i uppdrag att undersöka möjligheten att Arbetsförmedlingen ordnar lämplig arbetskraft för digitalisering via de anslag som Regeringen anvisat för långtidsarbetslösa.

§ 9/ Stig informerade om planerna på -Storumans fotoarkiv. En ansökan har inlämnats till Leader Lapland om medel för ett treårigt projekt med syfte att digitalisera 15000 foton.
Storumans kommun har utlovat 64000 kr per år i medfinansiering och vår ordf. Marie Persson
är föreslagen som projektledare.

§ 10/ Staffan Svedberg har skänkt föreningen en CD med bilder från Karins Svedbergs fotoalbum. Vår tidigare kassör, Henry Fjällström, har uppvaktats på sin 80-årsdag av föreningen med boken –Jag är same, författad av flera samer, bland annat från Tärnaområdet.
Stig informerade från konferensen i Piteå 1 okt, arrangerad av Sveriges hembygdsförbund och länsförbunden i Norr- och Västerbotten.

§ 11/ Nästa styrelsemöte hålls hos Siv och Johnny Söderlund i Harrvik söndag  22 januari, 2012 kl. 17.00. OBS klockslag!

§ 12/ Avslutades mötet.


Vid protokollet


Stig Anderback
Sekreterare


Marie Persson  Lisbeth Stenvall
Ordförande   Justerare

 

 

 

 

Tillbaka