Protokoll 2011-09-11

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 11 september 2011 hos Inga-Lisa och Stig.

Närvarande: Marie, Gunn, Lisbeth, Johnny och Stig.

Anmält förhinder: Anna, Nils-Uno och Inga.

 

§ 1/ Mötet öppnades.

 

§ 2/ Till justerare utsågs Gunn Einarsson.

 

§ 3/ Föredragningslistan godkändes.

 

§ 4/ Vi utvärderade sommarens aktiviteter och konstaterade att vi haft 248 inskrivna och betalande i besöksboken på Bygdemuseet plus ett antal barn under 15 år. Kulturdagen på Järvsjönäset samlade 110 deltagare och Jerker Delsings föredrag om elektronik 25.  Studieförbundet Vuxenskolan och ABF har varit medarrangörer.

 

Utställningarna av brudkort och brudklänningar har studerats och diskuterats med stort intresse liksom de häften med fotosamlingar som inlånats från gratianbor och scannats.

Den nyinköpta TV-n med rullande foton har uppskattats liksom den nya cd-spelaren.

Vi hade en veckas kortare utställningstid denna sommar. Som tidigare år hade vi öppet alla dagar de två första veckorna och även i år med ungdomarna Sandra Åkebrand och Sofie Gjemmestad som guider. Därefter ställde styrelsen upp lördag-söndag de återstående veckorna.

 

I samband med Järvsjödagen hade vi kvällsöppet på Bygdemuseet med god tillslutning.

Catrine Lyngdell och Marie Persson har gjort ett fantastiskt och uppskattat jobb med kulturdagen. Även vid släktmiddagen på Skoterhotellet, med nära 60 gäster, fanns flera skärmar med foton av Lotta och Oskar Karlsson och deras barn.

 

Vad vi ska komma ihåg är att om vi ordnar arrangemang som kräver hastighetsbegränsning på allmän väg måste vi begära detta i god tid hos polis och vägmyndighet. De skyltar som tillverkades för Järvsjödagen finns bevarade.

Även att ännu mera marknadsföra våra aktiviteter genom tidningar, lokalradio och affischer.

 

§ 5/ Kassören informerade om föreningens ekonomi. På postgiro 30302 kr och i kassan 1000 kr.  En obetald faktura på 2100 kr.

Under sommaren har 6242 kr inbetalats i inträden, egna skrifter 2080 kr samt godis 620 kr.

Andra böcker har förmedlats för 2500 kr.

Styrelsen beslöt att inför nästa år ordna ett större lotteri under sommaren.

 

§ 6/ Styrelsen diskuterade utgivningen av Gratianbladet. För närvarande skickas det ut till alla hushåll i Gratianbygden. På grund av kostnaderna beslöt styrelsen att från och med juninumret 2012 skickas bladet endast till betalande medlemmar. Nästa Gratianblad distribueras i vanlig ordning och då ges information om förändringen med uppmaning till hembygdsintresserade att teckna medlemskap. Vid nästa styrelsemöte tar vi beslut om det övriga innehållet.

 

§ 7/  Styrelsen började planeringen av aktiviteter inför sommaren 2012. Efter diskussion beslöt styrelsen att göra en utställning av Natanael Andersson och hans familj med dokument, kartor och foton på platser. De bosatte sig i Umnäs i juli1812.

För att få mera material beslöts att Marie tecknar abonnemang på föreningens bekostnad hos SVAR på relevanta register och databaser.

 

§ 8/ Tidigare har beslutats att -Årets berättarafton ska förläggas till hösten istället för våren. Lördagen den 1 oktober, kl 18.00 visar läraren och dokumentärfilmaren Staffan Svedberg  filmen – Världens nordligaste jägarbefolkning, lördagen den 1 oktober 2011, kl 18.00 i  Ankarsunds Folkets Hus. Staffan som besökt Grönland många gånger har mycket att berätta om dess invånare och deras liv.

Följande arbetsordning fastställdes:

Lisbeth bakar en hård kaka och talar med Ulla Fjällström om bullbak

Gunn bakar en mjuk kaka. Vi är optimistiska och räknar med 100 besökare!

Marie köper in kaffe, socker, the och mjölk.

Stig hyr lokal, annonserar i Storumanbladet efter kontakt med studieförbundet Vuxenskolan,

producerar och distribuerar affischer samt ordnar ett lotteri och vinster med 200 lotter.

Vi hjälps åt med kaffekokning, servering och städning. Kanske vi också kan få hjälp av några Ankarsundsbor eller andra.

Inträdet kostar 50 kr och kaffe med bröd 40 kr.

 

§ 9/ Via Ruberth Alenius har föreningen fått ta del av hans syster Dagmar Ahlenius Ardlins släktforskning. Hon har kommit 15 generationen bakåt till lappfogden Anders Olofsson-Bure, f 1520 ca, i Bure by, Skellefteå.

Mtrlt är på 112 A4 sidor med person-, ort- och sakregister.

Styrelsen beslutar att efter medgivande av Ruberth Ahlenius låta scanna alternativt kopiera upp 25 ex till försäljning på Bygdemuseet. Priset bestäms senare.

Stig undersöker om mtrlt finns på dator och talar med Ruberth innan vi går vidare med frågan.

 

§ 10/ Nästa styrelsemöte hålls hos Lisbeth och Eke Stenvall i Forsmark, söndag 13 november, kl. 17.00. OBS klockslag!

 

§ 11/ Avslutades mötet.

 

 

Vid protokollet

 

Stig Anderback

Sekreterare

 

 

Marie Persson                                           Gunn Einarsson

Ordförande                                              Justerare

 

 

 

 

Tillbaka