Protokoll 2011-04-10

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 10 april 2011 i Slussfors hos Gunn och Max Einarsson.

Närvarande: Marie Persson, Gunn Einarsson, Johnny Söderlund och Stig Anderback.

Anmält förhinder: Britt-Inger Pettersson, Lisbeth Stenvall, Inga Rubertsson, Anna Nordström
och Nils-Uno Ahlenius

§ 1/ Ordföranden öppnade mötet.

§ 2/ Till justerare utsågs Gunn Einarsson

§ 3/ Dagordningen fastställdes.

§ 4/ Berättaraftonen i Umnäs Församlingshem där Arkeolog Susanne Sundström och bygdeforskaren Stig Ove Gustafsson medverkade blev uppskattad och välbesökt. Femtio personer deltog och många kom
från platser utanför Gratianbygden. Vuxenskolan och Länsmuséet svarade för annonskostnaderna och servering och lotterier gav plus i kassan.
Med tanke på de många aktiviteter och rika friluftsliv under vårmånaderna i vår bygd beslöt vi att i fortsättningen arrangera våra berättartillfällen under hösten.

§ 5/ Föreningens ekonomi har stärkts sedan årsskiftet genom avgifterna från våra trogna medlemmar. På postgiro och i kassa har vi 45 740 kr.
 
§ 6/ Någon information från Arbetsförmedlingen angående medhjälpare till Bygdebandsarbetet har inte hörts av. Stig fick i uppdrag att ta kontakt.

§ 7/ Marie har tagit fram underlag till checklistor för våra årliga engagemang. Marie och Stig  färdigställer dem.

§ 8/ Bygdemuséet öppnar i år lördag 9 juli. Inför sommarutställningen på Bygdemuséet efterlyser vi brudkort via vårens gratianblad, lånar en brudklänning, tar upp Eivor Sparrmans mtrl om Nathanael Andersson samt visar foton, dokument och texter om byn Järvsjö. Catrine Lyngdell och Marie Persson tillsammans med ättlingar till Lotta och Oskar Karlsson fortsätter planeringen av dagen på Järvsjönäset, där den första bosättningen startade. Nicke Claesson och Gottner Anderssson Arnfjell är också familjer, som bott i Järvsjö. Datum för dagen blir lördag 30 juli. Eventuellt kommer en arkeolog att medverka.
Stig frågar Gratianryttarna om de kan ställa upp med häst och vagn och skjutsa deltagare ner till Näset och vad de säger till möjligheten att svara för servering under dagen.
Styrelsen önskar en skriven lista på de uppgifter som hembygdsföreningen har möjlighet att hjälpa till med.


§ 9/ Stig fick i uppdrag att ta fram en förteckning på de stipendiater som föreningen haft under åren.


§ 10/ Marie och Stig informerade från möte 5 april med styrgruppen för ”Alla Tiders Storuman”. Anki Berg är nu kontaktperson från Länsmuséet. Hon tar nu tag i ansökningen till Leader Lappland om medel till att bevara och göra tillgängligt de kulturarv som finns i de många fotosamlingarna i Storumans kommun. Carina Johansson på Kommunbiblioteket informerade om regeringens beslut att alla kommuner ska ta fram en lokal kulturplan. Motsvarande ska göras regionalt och nationellt och samverkan ska ske mellan stat, landsting och kommun.
Tidigare deltog Stig A från vår förening i ett samtal på Luspengymnasiet, 31 mars, där underlag för kulturplanen togs fram.
Vid Storumandagarna i år beslöt styrgruppen att den ska presentera sitt arbete och där har vår förening möjlighet att presentera vår verksamhet och att sälja våra skrifter.
Stig A föreslog att Albert Nilssons, Jukt –Albert, foton som vi fått av Länsmuséet via Britt-Inger Pettersson, ställs ut på Kommunbiblioteket.
Sören Hellqvist, Storumansajten, har tillgång till bilder från vattenregleringen och han lovade att ta fram ett antal bilder från Gratianområdet, som vi får ställa ut på Bygdemuséet.

§ 11/ Månadsalmanackan har införts av kommunen. De föreningar som vill synliggöra sina aktiviteter lämnar in uppgifter, senast 15-e, månaden innan, till fritidskontoret, catarina.samuelsson@storuman.se . Alamanackan sätts upp på Aktiviteten.

§ 12/ Staffan Svedberg, dokumentärfilmare, erbjuder en föreläsning och filmvisning om Världens nordligaste jägarbefolkning.  Då han är uppväxt i Umnäs får vi arrangemanget för nedsatt pris, 2000 kr.
Styrelsen beslöt att tacka ja till erbjudandet. Ankarsund står i tur för berättarafton. Efter kontakt med Berit och Carl-Axel Nordenberg har de lovat undersöka om lördagarna 1 alt 8 oktober är möjliga datum för hyra av Folkets Hus. Stig kontaktar Staffan Svedberg.

§ 13/ Marie fick i uppdrag att inköpa TV, DVD- och CD-spelare till Bygdemuséet.

§ 14/ Nästa styrelsemöte hålls i Umnäs, söndag 15 maj, kl. 18.00 hos Inga-Lisa och Stig Anderback.

§ 15/ Avslutades mötet.


Vid protokollet

 Stig Anderback
Sekreterare


Marie Persson   Gunn Einarsson
Ordförande    Justerare


OBS! Hembygdsförbundet har sitt årsmöte i Lycksele lördag 14 maj. De vill ha in anmälan senast 29 april. Jag deltar. Hoppas att flera kan åka med! Hör av er för samåkning!/Stig

 

 

Tillbaka