Protokoll 2014-07-06

Protokoll fört vid årsmöte med hembygdsföreningen Gratian den 6 juli 2014.
Närvarande: Jan-Axel Larsson, Johnny Söderlund,  Siv Grubbström, Gunn Einarsson, Sven-Ola Lönnback,
Bert Ove Lönnback, Patrik Persson, Marie Persson och Stig Anderback.
Plats: Gratianmuséets skolsal

§1   Hembygdsföreningens sekreterare öppnade mötet och hälsade välkommen.

§2  Till ordförande för årsmötet valdes Patrik Persson, till sekreterare Marie Persson
 och som justerare Stig Anderback och Johnny Söderlund

§3  Årsmötets kallelse godkändes.

§4  Dagordningen fastställdes.

§5  Stig föredrog årsberättelsen som kommenterades av årsmötet, godkändes och lades till handlingarna.

§6   Kassa- och bokslutsrapport för år 2013 föredrogs. Ingående saldo var 51 631,34 kr och utgående 22 150,59  kr. Inkomster under året har varit 33 025,00 kr och utgifter 29 480,75 kr.  Medlemsavgifterna, som är föreningens största inkomst, blev 19 600,00 kr under år 2013. Kostnader för Gratianbladet var 3 376,50 kr plus postbefordran 2880 kr.

§7   Revisorernas berättelse föredrogs och med deras tillstyrkan beviljades styrelse och kassör  ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§8  Under året har ingen valberedning funnits utan styrelsen har haft mandat att lämna förslag på kandidater.
Till ordförande föreslås omval av Marie Persson. Siv Grubbström avgår. Nyval Sven-Ola Lönnback.
Gunn Einarsson avgår som kassör i december 2014 men omväljs som ord. ledamot i styrelsen.
Ersättare: Barbro Karlsson och Haidie Lirell-Holmfridsson omval. Inge Nylander avgår och Nyval av Siv Grubbström.

§ 9/  Till revisorer för ett år omvaldes Malin Rådbring och Jan-Axel Larsson med Sigrid Rådbring som ersättare.

§ 10/  Liksom tidigare år får styrelsen mandat att vara valberedning.

§ 11/ Stig redovisade  att vi har gett ut två nummer. Ett bekymmer är att medlemmarna glömmer att skriva sitt namn när de betalar in medlemsavgiften. Då får de inget Gratianblad. En uppmaning till medlemmar att komma ihåg att skriva era namn på inbetalningskortet.

§ 12/  Under punkten information berättade vi att vi har fått hyreskontraktet  med Nordens Alaska med oförändrade villkor, 5000 kr/år.
Vi berättade även att söndagen den 13 juli kl 12,00 kommer bröderna Lars och Jan-Erik Lönnback och berättar om sin bok. ”Boken om Erik”. Den handlar om Erik som drunknade för 100 år sedan och aldrig återfanns.

§ 13/ Avslutades mötet.  

 Marie Persson    Patrik Persson
 Mötessekreterare         Mötesordförande

 Stig Anderback    Johnny Söderlund
 Justerare               Justerare

Tillbaka