Protokoll från Hembygdsföreningen Gratians årsmöte den 6 juli 2013
Plats: Bygdemuseet Gratian
Närvarande 12 medlemmar.

§ 1. Stig Anderback hälsade mötesdeltagarna välkomna och öppnade mötet.

§ 2. Till ordförande för årsmötet valdes Lars Lönnback, sekreterare Stig Anderback och till justerare Marie Persson och Johnny Söderlund.

§ 3/ Kallelsen till årsmötet godkändes.

§ 4. Dagordningen fastställdes.

§ 5. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs, kommenterades,
godkändes och lades till handlingarna.(bilaga 1)

Kassa- och bokslutsrapporten föredrogs och godkändes. (bilaga 2)
Vid verksamhetsårets slut  hade föreningen  170 betalande medlemmar.
Vid årsskiftet 201-12 hade föreningen 3 637 kr i kassan och 28 776 kr på plusgiro och vid verksamhetsårets slut 4 835 kr i kassa och 13 831 kr på bank. Minskade inkomster under året liksom investeringar i affischtavlor och mtrl förklarar den stora skillnaden mellan inkomster och utgifter.
Som tidigare är de huvudsakliga inkomsterna medlemsavgifter och försäljning
av de skrifter som tagits fram om vår hembygd. Medlemsantalet har ökat något medan försäljningen minskat liksom inkomst från inträde. Även studieförbunden har minskat sina bidrag när de ställer upp som medarrangörer.

§ 6. Revisionsberättelsen upplästes av Jan-Axel Larsson, godkändes och lades till
       handlingarna.

§ 7. I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det
 gångna verksamhetsåret.

§ 8. Årsmötet beslutade att besluta enligt valberedningens förslag på kandidater till styrelsen.
Ordinarie:
 Marie Persson, ordf.  Umnäs, ett år, omval
Britt-Inger Pettersson, Slussfors, två år, omval
Johnny Söderlund, Harrvik, två år, omval
Anna Ahlenius, Bastansjö, omval två år   
 Ersättare:
        Toolie Anderback, Umnäs, nyval två år, (ersätter Inga Rubertsson, Umnäs) Johanna Näslund, Forsmark, omval två år,  Per Göran Johansson, Ankarsund, nyval  två år(ersätter Sixten Jonsson), Nils Uno Ahlenius, Bastansjö, omval två år.
       
 
Övriga i styrelsen för 2013 –2014, som ordinarie ledamöter: Stig Anderback, sekreterare,
Gunn Einarsson, kassör och Siv Stenvall, ledamot. Gunn Einarsson har avsagt sig kassörskapet from 1 jan 2014, då räkenskapsåret avslutas.

Övriga ersättare: Heide Lirell, Silverberg, Barbro Karlsson, Nordanås och Inge Nylander, Akkan.

Årsmötet riktar ett varmt tack till de avgående ledamöterna i styrelsen. 

§ 9.  Som revisorer omvaldes Jan-Axel Larsson och Malin Rådbring och till ersättare Sigrid Rådbring. Samtliga på ett år.

§ 10. I brist på kandidater fick styrelsen förtroendet att vara sin egen valberedning.

§ 11. Stig Anderback informerade om Gratianbladet som har utkommit med två nummer.  Stig har verkat som redaktör, Marie Persson har tagit fram bilder och Pia Sjögren har redigerat. Styrelsen har hjälpt till med distributionen.
För att bladet skall bli så bra och intressant som möjligt önskade årsmötet att medlemmarna i de olika byarna skulle bidra med mer rapporter/berättelser för bladet. Det finns fortfarande många byar som är sällan representerade i bladet.
Lars Lönnback erbjöd sig att intervjua personer i byarna och på så sätt bredda deltagandet. Kanske det också är dags att ändra layout på Gratianbladet ?!
Lars och Stig träffas och tar fram förslag på personer och teman.
Det blev också årsmötets beslut.

§ 12. Årsmötet beslöt att medlemsavgiften skall vara oförändrad, dvs.150 kronor per familj och 100 kronor för enskild, postgirot är som tidigare  4590808-4.

§ 13/ Information lämnades om
- att Skoterhotellet byter ägare i höst. Norrmän köper och driver. Vid den diskussion som uppstod om Bygdemuseets framtid när hembygdsföreningen får en ny hyresvärd kom Jan-Axel Larsson med det förlösande orden: -Vi får vänta och se. (  citerat från Albert Nilsson när han, Yngve Larsson och Gustaf Rusén under andra världskriget diskuterade tyskarnas möjlighet att erövra Frankrike). Styrelsen fick i uppdrag att ta en dialog med de nya ägarna.
- Eskil Rubertsson har skänkt ett par egentillverkade skidor till museet samt ett brev från 1922 från O.F. Johansson till sin bror Gottfrid och som vi tacksamt tagit emot.
- En uppskattning har gjorts om värdet av det ideella arbete som bedrivs inom hembygdsrörelsen räknat på EU-s värdering av 175 kr per timme.  För vår förening blir summan under år 2012 drygt 100 000 kr.


§ 14.Ordföranden Lars lovordade föreningen och styrelsen för dess arbete, önskade      fortsatt god framgång i arbetet och avslutade mötet.
     

 

Stig Anderback  Lars Lönnback
Sekreterare       Mötesordförande

 

Johnny Söderlund                           Marie Persson
Justerare                                      Justerare

 

 

Tillbaka