Protokoll fört vid årsmöte med hembygdsföreningen Gratian den 7 juli 2012.

Närvarande: Jan-Axel Larsson, Lena Sislegård, Johnny Söderlund, Johanna Näslund,
Lars Lönnback och Stig Anderback.

Plats: Gratianmuséets skolsal

§1   Hembygdsföreningens sekreterare öppnade mötet och hälsade välkommen.

§2  Till ordförande för årsmötet valdes Lars Lönnback, till sekreterare Stig Anderback
 och som justerare Johanna Sundin och Jan-Axel Larsson

§3  Årsmötets kallelse godkändes.

§4  Dagordningen fastställdes.

§5  Stig föredrog årsberättelsen som kommenterades av årsmötet, bland annat om möjligheten att via Gratianbladet skapa större intresse  för föreningen, inte minst bland de medlemmar som bor utanför Gratianbygden. Lars Lönnback erbjöd sig att utarbeta ett förslag som styrelsen får ta ställning till.

§6   Kassa- och bokslutsrapport för år 2011 föredrogs. Ingående saldo var 41 448 kr och utgående 32 413 kr. Inkomster under året har varit 34 489 kr och utgifter 43 524 kr.
 Investeringar har skett med inköp av TV och videospelare samt cd-spelare. Det förklarar  i stort sett skillnaden mellan inkomster och utgifter, dvs 9 035 kr.
 Medlemsavgifterna, som är föreningens största inkomst, blev 16 750 kr under år 2011. Kostnader för Gratianbladet var 5 978 kr

§7   Revisorernas berättelse föredrogs och med deras tillstyrkan beviljades styrelse och kassör
 ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

§8  Under året har ingen valberedning funnits utan styrelsen har haft mandat att lämna förslag på kandidater.
 Till ordförande föreslås omval av Marie Persson, omval av ordinarie styrelseledamöter Gunn Einarsson och Stig Anderback. Siv Grubbström som varit ersättare föreslås som ordinarie ledamot i stället för Lisbeth Stenvall som avsagt sig.
 Som ersättare föreslås omval av Inga Rubertsson, Heide Lirell och Nils-Uno Ahlenius samt nyval av Johanna Näslund. Mandatperioden för ordförande är ett år och för ledamöter två år.
 Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare.
                      Förslaget blev årsmötets enhälliga beslut.
 Årsmötet tackar Lisbeth Stenvall för hennes tid i styrelsen.

§ 9/  Till revisorer för ett år omvaldes Malin Rådbring och Jan-Axel Larsson med Sigrid Rådbring som ersättare.

§ 10/  Liksom tidigare år får styrelsen mandat att vara valberedning.

§ 11/ Stig redovisade den nyordning som skett med utgivningen av Gratianbladet: Från och med juninumret 2012 sänds bladet enbart till medlemmar för att minska kostnaderna för tryckning och distribution. Årsmötet har tidigare beslutat att först efter två års utebliven betalning av medlemsavgiften upphör medlemskapet i hembygdsföreningen. I dag finns 194 namn på adresslistan, därav 72 boende inom Gratianbygden. Listan omfattar såväl familj som ensamboende.
 Lars Lönnback fick i uppdrag att lämna förslag till styrelsen hur vi mer effektivt kan använda Gratianbladet för marknadsföring och i övrigt utveckla föreningens verksamhet.
 Utöka utrymmet i bladet, flera nummer per år!?

§ 12/  Under punkten information väcktes en undran om namnet Graatja på vägskylten Umnäs. Detta med tanke på att vi använder namnet Gratian. Är det skillnad på byanamn, bygdenamn och namn på sjön?

§ 13/ Avslutades mötet.

   


 Stig Anderback  Lars Lönnback 
 Sekreterare       Mötesordförande


 Johanna Näslund  Jan-Axel Larsson
 Justerare             Justerare

 

 

 

 

Tillbaka