Protokoll från Hembygdsföreningen Gratians årsmöte den 10 juli 2010

Plats: Bygdemuseet Gratian

 

§ 1. Stig Anderback hälsade mötesdeltagarna välkomna och öppnade mötet.

 

§ 2. Till ordförande för årsmötet valdes Lars Lönnback, sekreterare Stig Anderback och justerare Ruberth Ahlenius och Jan-Axel Larsson.

 

§ 3. Lars tackade för förtroendet och bad att få framföra en hälsning från sin bror, Sune Lönnback.
Sune har skrivit ned sina memoarer i boken ”Ett liv från rot till krona – en återblick … ” Där nämner han hembygdsföreningen Gratian som funnits med som en viktig del av hans liv från starten 1961. Leander Andersson, Umnäs, höll då ett föredrag vid Sunes stuga på Forsnacken om ”Nybyggare i Gratianbygden”.
Sune nämner Krönikespelet och övriga teaterframträdanden som hållits på Gratianteatern i Slussfors, Gratianbladet och Bygdemuséet som viktiga delar att dokumentera och aktualisera vår hembygds historia.

Årsmötet gläds över hälsningen och sänder ett tack till Sune och hans familj!

 

 § 4/Kallelsen till årsmötet godkändes.

 

§ 5. Dagordningen fastställdes.

 

§ 6. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs.

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.(bilaga)

Kassa- och bokslutsrapporten föredrogs. Bokslutsrapporten godkändes.

Vid verksamhetsårets slut  hade föreningen  130 betalande medlemmar.

Vid årsskiftet hade föreningen 3 880, 60 kr i kassan och 30 427, 64 kr på plusgiro.

Huvudsakliga inkomster är medlemsavgifter och försäljning av de skrifter som tagits

fram om hembygden. Studieförbunden bekostar annonsering, när de ställer upp som

medarrangörer.

 

§ 7. Revisionsberättelsen upplästes av Jan-Axel, godkändes och lades till

       handlingarna.

 

§ 8. I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det

       gångna verksamhetsåret.

 

§ 9. Årsmötet beslutade att godta valberedningens förslag på kandidater till styrelsen.

Ordinarie:

       Marie Persson, ordf. ett år till 2011, nyval

Henry Fjällström, kassör,  till 2012, omval

Gunn Einarsson,                till 2012, omval                     

                                                   

                 Ersättare:

        Inga Rubertsson, omval

        Barbro Karlsson, omval

Heidie Holmfridsson Lirell, omval

        Nils-Uno Ahlenius, omval                                                  

      

Övriga i styrelsen för 2010 –2011, som ordinarie ledamöter: Stig Anderback, sekreterare,
Jonny Söderlund, Britt-Inger Pettersson och Anna Nordström. 

 

Övriga ersättare: Sten-Östen Gustavsson, Lisbeth Stenvall och Sixten Jonsson.

 

Marie Persson, vill som ny ordförande fortsätta föreningens arbete och särskilt jobba vidare
med fotoarkivet samt med registrering av Bygdemuséets föremål och samlingar.

Marie hälsades välkommen med en kraftig applåd!

      

§ 10.  Som revisorer valdes Jan-Axel Larsson och Malin Rådbring och till ersättare Sigrid Rådbring.
Samtliga på ett år.

 

§ 11. I brist på kandidater fick styrelsen förtroendet att vara sin egen valberedning.

 

§ 12. Stig Anderback informerade om Gratianbladet som har utkommit med två nummer.
Henry och Ulla Fjällström har som vanligt skött distributionen av bladet.
Stig Anderback har verkat som redaktör, Marie Persson och Britt-Inger Pettersson
tagit fram bilder och Pia Sjögren har redigerat.

För att bladet skall bli så bra som möjligt önskade årsmötet att byafolket skulle bidra med mer rapporter/berättelser för bladet. Det finns många byar som är dåligt representerade i bladet.

 

§ 13. Årsmötet beslöt att medlemsavgiften skall vara oförändrad, dvs.150 kronor per familj
och 100 kronor för enskild, postgirot är som tidigare  4590808-4.

 

§ 14.Ordföranden Lars avslutade mötet och önskade fortsatt god framgång i arbetet.

                                  

 

Stig Anderback                                Lars Lönnback

Sekreterare                                    Mötesordförande

 

 

Jan-Axel Larsson                             Ruberth Ahlenius

Justerare                                        Justerare

 

 

 

Tillbaka