Protokoll från Hembygdsföreningen Gratians årsmöte den 4 juli 2009

 

Plats: Bygdemuseet Gratian

 

Närvarande: Stig Anderback, Henry Fjällström, Jan-Axel Larsson, Lars Lönnback,
Britt-Inger Pettersson, Lena Sislegård, Staffan Svedberg och Jonny Söderlund

 

§ 1. Stig Anderback hälsade alla mötesdeltagare välkomna och öppnade mötet.

 

§ 2. Till ordförande för årsmötet valdes Lars Lönnback, sekreterare Britt-Inger Pettersson
och justerare Jan-Axel Larsson samt Bert-Ove Lönnback

 

§ 3. Kallelsen till årsmötet godkändes.

 

§ 4. Dagordningen fastställdes.

 

§ 5. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs av Lena Sislegård.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.(bilaga)

Kassören Fjällström föredrog kassa- och bokslutsrapporten. (bilaga)
Bokslutsrapporten godkändes. Under detta verksamhetsår har föreningen
ca 120 st betalande medlemmar.

 

§ 6. Revisionsberättelsen upplästes av Jan-Axel, godkändes och lades till

       handlingarna.

 

§ 7. I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det

       gångna verksamhetsåret.

 

§ 8. Årsmötet beslutade att godta valberedningens förslag

       Stig Anderback, ordf. ett år                        

       Jonny Söderlund till 2011

       Britt-Inger Pettersson till 2011                     

                 Anna Nordström,            till 2011

       Ersättare:                                                      By:       

       Sten-Östen Gustavsson              till 2011           Gardsjö/Abb.

       Lisbeth Stenvall                        till 2011          Forsmark

       Sixten Jonsson                         till 2011           Slussf/Ankars

      

       I styrelsen för 2009-2010 som ordenarie ledamöter finns Stig Anderback som ordförande,
Marie Persson, Jonny Söderlund, Britt-Inger Pettersson, Anna Nordström , Gunn Einarsson
samt Henry Fjällström som kassör.

       Ersättare är Inga Rubertsson, Sten-Östen Gustavsson, Lisbeth Stenvall, Sixten Jonsson,
Haidie Lirell, Barbro Karlsson och Nils-Uno Alenius.

      

§ 9.  Som revisorer omvaldes Jan-Axel Larsson och Sigrid Rådbring och till ersättare Malin Rådbring.
Samtliga på ett år.

 

§ 10. I brist på kandidater fick styrelsen förtroendet att vara sin egen valberedning.

 

§ 11. Stig Anderback informerade om Gratianbladet som har utkommit med två nummer.
Henry och Ulla Fjällström har med bravur skött distributionen av bladet.
Stig Anderback har verkat som redaktör, Pia Sjögren och Nanny-Maja Anderback
har hjälpt till med redigeringen.

För att bladet skall bli så bra som möjligt så önskade mötet att byafolket skulle bidra
med mer rapporter/berättelser för bladet. Det finns många byar som är dåligt representerade
i bladet.

 

§ 12. Årsmötet beslöt att medlemsavgiften skall vara oförändrad, dvs.150 kronor per familj
och 100 kronor för enskild, postgirot är som tidigare

 

§ 13. Stig informerade om dagens krönikespel. Han berättade att Staffan Svedberg filmar
och en ev försäljning av filmen skall ske.

 

§ 14.Ordföranden Lars förklarade mötet avslutat och tackade för förtroendet.

 

Vid protokollet:                                Justeras:

 

___________________    _________________        ____________________

Britt-Inger Pettersson                       Jan-Axel Larsson            Bert-Ove Lönnback

 

 

 

 

Tillbaka