Protokoll från Hembygdsföreningen Gratians årsmöte den 5 juli 2008


Plats: Bygdemuseet Gratian


Närvarande: Inga-Lisa och Ruberth Ahlenius, Stig Anderback, Lars Berggren,
Henry Fjällström, Bengt och Laila Johansson, Jan-Axel Larsson, Lars Lönnback,
Britt-Inger Pettersson, Inga Rubertsson, Lena Sislegård och Jonny Söderlund


§ 1. Stig Anderback hälsade alla mötesdeltagare välkomna och öppnade mötet.


§ 2. Till ordförande för årsmötet valdes Lars Lönnback, sekreterare Lena Sislegård
     
och justerare Inga Rubertsson och Jonny Söderlund.


§ 3. Kallelsen till årsmötet godkändes.


§ 4. Dagordningen fastställdes.


§ 5. Styrelsens årsberättelse samt kassa- och bokslutsrapport föredrogs (biläggs).

Föreningens goda medlemsantal är glädjande. Den gångna sommarens ut-
ställning ”Gamla bruksföremål” blev mycket uppskattad.

Rapporterna godkändes och lades till handlingarna.


§ 6. Revisionsberättelsen upplästes av Jan-Axel, godkändes och lades till
      
handlingarna.


§ 7. I enlighet med revisorernas förslag beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det
gångna verksamhetsåret.


§ 8. I avsaknad av förslag till valberedning på årsmötet 2007 har styrelsen
haft till uppgift att utse ny styrelse.


Ordinarie ledamöter:

Stig Anderback, ordf. omval ett år, i styrelsen två år

Mari Persson, nyval två år

Henry Fjällström, kassör omval två år

Johnny Söderlund, till 2009

Britt-Inger Pettersson, till 2009

Gunn Einarsson, omval två år

Anna Nordström, till 2009

Ersättare: By:

Inga Rubertsson omval två år Umnäs

Sten-Östen Gustavsson till 2009 Gardsjö/Abb.

Birgitta Sandberg till2009 Forsmark

Barbro Karlsson omval två år Harrvik/Forsmark

Sixten Jonsson till 2009 Slussf/Ankars

Heidie Lirell omval två år Slussf/Silverb

Nils-Uno Ahlenius omval två år Nordanås/Bastan

Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

Ett varmt tack till avgående v. ordf. Rolf Rubertsson för mångårigt styrelseuppdrag.§ 9. Som revisorer omvaldes Jan-Axel Larsson och Malin Rådbring och till ersättare
Sigrid Rådbring, samtliga på ett år.


§ 10. I brist på kandidater fick styrelsen förtroendet att vara sin egen valberedning.


§ 11. Gratianbladet har, med Stig som redaktör, utkommit med två nummer under året.
 Pia Sjögren och Nanny-Maja Anderback har hjälpt till med redigeringen.


§ 12. Årsmötet beslöt att medlemsavgiften skall vara oförändrad, dvs.150 kronor per familj
och 100 kronor för enskild.


§ 13.Stig informerade om kommande inplanerade aktiviteter:

I Ankarsund Folkets hus, onsdagen den 16 juli, kl.18.00. Livskraften- en tidsresa genom
18-1900-talen med Marianne Folkedotter och Hans-Ola Stenlund samt
i Bygdemuséet lördagen den 26 juli, då Staffan Svedberg visar bilder och berättar
barndomsminnen från den tid då hans far Viktor Svedberg var präst i Umnäs.

Förslag till nästa års tema diskuterades. Kanske är det läge för att ha lite mer anknytning
till våra ungdomar och deras föräldrar tex. skolor, nöjen, fritidsaktiviteter,
gamla baracken i Umnäs, som nu håller på att få en renässans, skolskjutsar,
badresor, skolresor - säkert finns det mycket att ta upp som inte är så gammalt,
men värt att minnas och som har direkt koppling till dagens människor.

Kanske lite mer forskning om Gratiansläkten skulle vara av inresse.


§ 14.Ordföranden Lars förklarade mötet avslutat och tackade för förtroendet.


Vid protokollet: Lena Sislegård    

Justeras:  Inga Rubertsson      Jonny Söderlund

 

Tillbaka