Protokoll 2014-09-21

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 21 september 2014 på Bygdemuseet.
Närvarande: Gunn, Britt-Inger  Jonny, Sven-Ola och Stig .
Anmält förhinder: Anna, Nils-Uno och Marie.

§ 1/ Mötet öppnades. Sven-Ola Lönnback som invaldes vid senaste årsmötet hälsades särskilt välkommen.

§ 2/ Till justerare utsågs Sven-Ola Lönnback.

§ 3/ Föredragningslistan godkändes.

§ 4/ Vi utvärderade sommarens aktiviteter och konstaterade att vi haft 198 inskrivna och betalande i besöksboken på Bygdemuseet plus 40 ungdomar under 15 år. Temat var Slussfors skolhistoria i ord och bild. Maria Gardfall har utlovat en pärm med mera utförlig historik
om skolan. Ett antal foton från Storumans fotoarkiv, fanns också med i vår utställning där Marie Persson och Carina Johansson arbetar med inscanning av foton från kommunen. I år hade vi också lånat in O F Johanssons och Efraim Fjällströms bildsamlingar. Som tidigare hade vi öppet alla dagar de två första veckorna, men denna sommar med endast en ungdom per vecka. I år var det Lukas Rådbring och Sofie Gjemmestad.
Andra söndagen vi hade öppet var det presentation av Boken ”Berättelser om Erik” av bröderna Lars och Jan-Erik Lönnback. De fick också hembygdsföreningens kulturstipendium
för sin välskrivna och intressanta bok.
Intresseföreningen Umnäsara hade som vanligt ansvar för servering, brödbakning, hantverksförsäljning och loppis under öppningsdagen. Bra väder och mycket folk. En trevlig dag med trivsel och gemenskap.
Vi var överens om att fortsätta med öppethållande alla dagar under de två första veckorna även om det inte varit så många besökare. Kanske vi kunde ordna någon speciellt program någon av vardagarna ?!

Efter sommarsäsongen har museet besökts av Lars Johan Lönnback och hans familj, Maritta Söderholm med barnbarn samt senast elever och lärare från skolan i Slussfors då Siv Grubbström guidade. I samband med att Anita Boström från STF besökte hotellet var hon också intresserad av besök på Bygdemuséet. Hon gav oss fina lovord!

§ 5/ Kassören informerade om föreningens ekonomi. På bank 30 969,59. Inga skulder.

§ 6/ Styrelsen diskuterade utgivningen av nästa nummer av Gratianbladet. Redaktören efterlyser manus och/eller ideér på intressanta händelser eller frågor.

§ 7/  Styrelsen började planeringen av aktiviteter inför sommaren 2015. Sven-Ola har ett antal bilder som han ställer ut. Vidare hade han ett förslag om ”Sveriges gröna tröja”. Efter diskussion beslöt styrelsen att uppdra till Sven-Ola att tala med Hans Gustavsson på Skogsstyrelsen, Jonny talar med Anders Pettersson på TSA och Stig med Olle Lindh på Norra Skogsägarna. Idén är att ordna en utställning i hembygdsföreningens regi på Bygdemuseet,där respektive representant presenterar sin verksamhet. Den övergripande temat kan ex.vis vara ”Detta betyder skogen för Gratianbygden och för Storumans kommun!” Det kan vara information av det samlade årsvärdet av inköpt virke, antal arbetstillfällen på årsbasis, positiva miljöaspekter, betydelse för besöksnäringen samt idéer om vilka åtgärder som kan generera ännu mera resurser/möjligheter av skogsnäringen  i framtiden.
 

§ 8/ Tidigare har beslutats att -Årets berättarafton ska hållas i Adventskyrkan i Slussfors, söndag 5 oktober kl. 15.00. Vi har gäster från Bernhardh Nordh sällskapet som ska berätta om nybyggare i Marsliden. Som bekant har Nordh skrivit boken ”I Marsfjällets skugga” som skildrar när nybyggarna Lars Pålsson och hans kusin Hans Persson grundade Marsliden. Det blir Carina Strömgren, samt makarna Lillemor och Mårten Larsson som kommer.
Följande arbetsfördelning beslutades: Stig annonserar i länstidningarnas evenemangskalender samt i Storumanbladet samt beställer affischer, Gunn och Britt-Inger ansvarar för serveringen, Britt-Inger köper in kaffe, the, socker, grädde och Gunn bakar en kaka. Ella-Pia och Sven-Ola bakar bullar. Sven-Ola säljer lotter, (Stig har en lottring med 200 lotter) priser är Bernhardh Nordhs böcker som Stig ansvarar för. Inget inträde men kaffet kostar minst 40 kr.
Eftersom våra gäster endast har krav på reseersättning bjuds de på middag på Hotell Nordens Alaska i Umnäs på kvällen. Vidare får de boken ”Berättelser om Erik”.

§ 9/ Sven-Ola väckte frågan om underhåll av den lokal som vi hyr av Nordens Alaska. Bland annat bör entrébron ses över och oljas. Sven-Ola var inte främmande för att hjälpa till med detta. Styrelsen beslöt att Stig tar kontakt med Morten Bredal och Johan Serner angående underhåll.

§ 10/ Mötet avslutades och efteråt stängde vi av sommarvattnet och plockade undan inför vintern. Marie tar ned foton. De inlånade bilderna från Länsmuseet har tidigare återlämnats.

( Vi glömde besluta om tid för nästa möte men det måste bli någon gång i november! Kallelse kommer!)

Vid protokollet


Stig Anderback  Sven-Ola Lönnback
Mötesordförande och Sekreterare Justerare

 

Tillbaka