Protokoll 2014-06-30

Protokoll fört vid styrelsemöte måndag  30 juni 2014 på Bygdemuseet.
Närvarande: Marie, Johnny, Britt-Inger, Gunn och Stig.
Anmält förhinder: Siv

§ 1/ Mötet öppnades av Marie.

§ 2/ Till justerare valdes Britt-Inger.

§ 3/ Föredragningslistan kompletterades och godkändes.

§ 4/ Föregående protokoll upplästes, kommenterades och lades till handlingarna.

§ 5/ Kassören informerade om ekonomin. Kassa 91 kr, Bank 33 294.09 kr.
Frimärken för distribution av senaste Gratianbladet samt minnesgåva till Cancerfonden är ej betalda,
eftersom förskotterade räkningar inte var inlämnade.

§ 6/ Jourlista upprättades. De styrelseledamöter/medlemmar som har möjlighet
att ställa upp på Bygdemuseet ombeds höra av sig till sekreteraren! Se bilagd jourlista!

§ 7/ Beslöts att Årets kulturstipendium tilldelas Jan-Erik och Lars Lönnback
med följande motivering: År 2014-s kulturstipendium utdelas till bröderna Jan-Erik och Lars Lönnback
som tillsammans skrivit - Boken om Erik. En finstämd och trovärdig skildring om deras hemby, Forsnacken
samt en fiktiv berättelse om vad som kunde ha hänt deras farbror Erik om han överlevt drunkningsolyckan 1914.
Stipendiet överlämnas den 13 juli i samband med deras presentation av boken.


§ 8/ Utställningen om Slussfors skolhistoria är i det närmaste klar. Marie och Britt-Inger gör den klar
de närmaste dagarna. Marie har kopierat dagböcker förda av lärarinnan Fanny Bergkvist.
Gillis Hestner i Huskvarna har sänt oss ett par skolminnen.

§ 9/  Som tidigare år har styrelsen fått uppdrag att förbereda valen vid årsmötet.
I tur att avgå är de ord. ledamöterna Marie Persson och Siv Grubbström. Omval föreslås.

Ersättare i tur att avgå: Inge Nylander, Heide Lirell och Barbro Karlsson.
Omval föreslås av Heide och Barbro och nyval av Sven-Ola Lönnback.

Gunn, har tidigare avsagt sig fortsatt uppdrag som kassör men är villig att kvarstå som ledamot.
Omval föreslås. Hon anser att kassörsbytet bör ske vid kalenderårets slut.
Frågan om kassörskapet tas upp i slutet av året.


§ 10/ För att underlätta för kassören gäller samma ordning som förra sommaren vad gäller dagskassan.
Beloppet räknas ihop på räknemaskin och remsan tillsammans med pengarna läggs efter varje dag i kuvert
som förvaras på säker plats och som vid tillfälle hämtas eller lämnas till kassören.

§ 11/ Tommy Einarsson har deponerat en vevgrammofon med ett antal stenkakor till Bygdemuseet.
Marie fick i uppdrag att forska om den har funnits på ett tidigare café i Slussfors.
Styrelsen tackar Tommy för den fina gåvan!

§ 12/ Från Cancerfonden har ett skriftligt Tack inlämnats till föreningen för en minnesgåva
i samband med Henry Fjällströms bortgång.

§ 13/ Mötet avslutades och därefter städades museet och ställdes i ordning inför öppnandet den 6 juli.

Vid protokollet


Stig Anderback      Marie Persson             Britt-Inger Pettersson
Sekreterare            Ordförande                       Justerare

Tillbaka