Protokoll 2014-05-22

Protokoll vid styrelsemöte söndag 22 maj  2014 på Bygdemuseet.
Närvarande: Marie, Siv, Gunn, Jonny och Stig.
Anmält förhinder: Anna, Nils-Uno, Johanna och Britt-Inger..

Ärenden:
§ 1/ Mötet öppnade av ordföranden

§ 2/ Till justerare valdes Jonny Söderlund.

§ 3/ Dagordningen fastställdes

§ 4/ Föregående protokoll upplästes, kommenterades och lades till handlingarna.

§ 5/ Vår kassör, Gunn, informerar att kassan innehåller 91 kr och på bank har vi
35 655,59 kr.

§ 6/ Förslag till verksamhetsberättelse för 2013-14 godkändes.

§ 7/ Motivering för årets kulturstipendium får vänta tills kommande styrelsemöte.

§ 8/ Marie informerade om arbetet med Storumans fotoarkiv. Vidare att arbetsgruppen för –Alla tiders Storuman träffas den 10 juni. Stig kontaktar Veronica på Länsmuseet att hon tar med sig Efraim Fjällströms och O F Johanssons fotosamlingar.

§ 9 Som tidigare beslutat ansvarar Marie och Britt-Inger för foton och texter till utställningen om Slussfors skolhistoria. Marie tar fram ett antal foton från olika platser inom Gratianbygden som vi också ställer ut. Samtidigt kan det bli en uppmaning till museebesökare att skicka in foton till Storumans fotoarkiv och även hjälpa till med att identifiera personer, platser och årtal på bilderna.

§ 10/ Stig informerade om förhandlingen med Nordens Alaska om hyreskontraktet för våra museelokaler. Samma villkor gäller som med tidigare fastighetsägare. Ordförande fick bemyndigande att underteckna kontraktet.

§ 11/ Polkagrisaroch blandade karameller, beställs av Marie. Stig köper in saft, kakor, socker, kaffe och the till Bygdemuseet.
Jourlista, nya blad till dagbok tas fram av Stig.
Text till Affisch för Gatupratare : Marie och Stig. Annons i Storumanbladet inför museets öppnande samt information till Turistbyrån: Stig

§ 12/ Gratianbladet är klart för tryckning. Marie ordnar adresslappar, Gunn kompletterar medlemslistan och Stig distribuerar tidningen första veckan i juni.

§ 13/ Stig kontaktar Lukas och Sofie ang guidning på Bygdemuseet veckorna 28 och 29.

§ 14/ Nästa styrelsemöte blir måndag 30 juni kl. 18.00. Då städar vi lokalerna, gör klart med utställningarna och övrigt som behövs inför öppnandet söndag 6 juli.
§ 15/ Avslutades mötet. Efteråt plockade vi ner foton från förra sommarens utställningar.


Vid protokollet  

 

Stig Anderback    Marie Persson     Johnny Söderlund
Sekreterare         Ordförande         Justerare

Tillbaka