Protokoll 2014-04-27

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 27 april 2014 i Umnäs hos Inga-Lisa och Stig .

Närvarande: Gunn, Siv, Johnny och Stig.

Anmält förhinder: Anna och Nils-Uno, Marie o Britt-Inger.

§ 1/ Mötet öppnades av Stig som valdes till mötesordförande.

§ 2/ Till justerare utsågs Johnny.

§ 3/ Föredragningslistan godkändes.

§ 4/ Kassören informerade om föreningens ekonomi. Handelsbanken 35 355 kr  och i kassan  91 kr. Fortfarande svårt att få alla att skriva namn och adress vid inbetalning av medlemsavgiften. Vi får förnya uppmaningen i Gratianbladet!

§ 5/  Till ombud vid Länsförbundets årsstämma i  Skellefteå lördag 17 maj valdes Siv Grubbström.  Johnny Söderlund avvaktar med besked. Stig finns med som ledamot i förbundsstyrelsen. Vår förening har rätt till 4 representanter!  Meddela sekr. snarast om Du kan och vill följa med! Bil avgår från Umnäs kl. 06.00.

§ 6/. Sommarens aktiviteter  på Bygdemuseet diskuterades. Öppethållandet blir under tiden 6 juli –3 augusti. Vi börjar i år på en söndag! Årsmöte under öppningsdagen kl. 10.00. Som vanligt ordnar Intresseföreningen Umnäsara servering samt försäljning av hemslöjd. Bygdemuseet hålls öppet alla dagar fram till den 20 juli, därefter lördag-söndag. Som tidigare anvisas två ungdomar guidning de två första veckorna.
Utställning av foton och information om Slussfors skolhistoria. Marie och Britt-Inger arbetar vidare med detta. Minnen av undervisningen, korta fakta om skollokaler, skolkamrater, lärare och skolmat.
Som tidigare kontaktar Stig kommunen om dess planer på gemensam annonsering om föreningsaktiviteter, samt tillsammans med Marie formulerar en slagkraftig text på annonser och kontaktar Vuxenskolan som medarrangör.
I god tid städar vi museet och tillsammans hjälps vi åt med utställningarna.

§ 7/  Vi diskuterade innehållet i Gratianbladets juninummer.
Information i vanlig ordning om sommarens utställningar och aktiviteter. Inga-Lisa Örnehult har lämnat oss anteckningar när Jens Karlsson berättade om en björnjakt i området kring Gardsjönäs. Martin Sundkvist, vars familj grävde vattenledningen till Umnäs skola och skolhem 1937 har lovat skriva om detta. Det vore värdefullt med något minne från någon elev i Slussfors!

§ 8/  I fjol var det dags för kulturstipendium. Vi fann ingen lämplig kandidat då, så i år tar vi nya tag. Vid dagens styrelsemöte hade vi ett förslag som vi för vidare till nästa möte.


§ 9/ Eftersom Marie inte hade möjlighet att närvara vid dagens möte får vi information vid nästa styrelsemöte om arbetet med Storumans Fotoarkiv.

§ 10/ Från senaste styrelsemötet med Västerbottens hembygdsförbund informerade Stig om aktuella synpunkter ang. hemsidorna. Länsmuseets informatör Anki Berg informerade om gamla och nya medier. Till de gamla räknas papperstidningar, radio och TV samt hemsidorna som börjar vara ett gränsfall. Till de nya räknas Facebook, Tvitter, Studentbloggen och Instagram, den senare mest foton. Kanske det mest praktiska och tillgängliga informationsutbytet är hemsida plus Facebook!? Vi funderar vidare!

§ 11/ Årets berättarafton blir i Adventkyrkan i Slussfors, söndag 5 oktober, kl. 15.00. Under arbetet med Storumans Fotoarkiv kommer det säkert fram intressanta bilder från Gratianbygden som kan presenteras i ett bildspel och utgöra tema !? Vad säger Marie?

§ 12/ Nästa styrelsemöte hålls torsdag 22 maj, kl. 18.00 i Bygdemuseet. OBS dag!

§ 13/ Avslutades mötet.


Vid protokollet


Stig Anderback   Johnny Söderlund
Sekreterare   Justerare

Tillbaka