Protokoll 2014-03-02

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 2 mars 2014 hos Britt-Inger och Felix Pettersson
Närvarande: Marie, Britt-Inger, Johnny och Stig.
Anmält förhinder: Anna, Nils-Uno, Siv, Per-Göran, Gunn och Johanna

§ 1/ Mötet öppnades.

§ 2/ Till justerare utsågs Britt-Inger.

§ 3/ Föredragningslistan kompletterades och godkändes.

§ 4/ Stig informerade från Länsförbundets senaste styrelsemöte. Lördag  29 mars ordnas ordförandemöte
i Skellefteå på Medlefors folkhögskola. Där behandlas frågor om medlemsvärvning, samverken med andra föreningar
samt hemsidor och facebook. Då får vi tillfälle att presentera våra funderingar om vår förenings hemsida.
Marie undersöker sina möjligheter att delta. Årsmötet blir också i Skellefteå och då lördag 17 maj.
Vid nästa styrelsemöte tar vi upp frågan om vilka som kan delta vid årsmötet.

§ 5/ Vi fortsatte med planeringen av nästa sommars aktiviteter.
Britt-Inger fortsätter med kontakterna inför utställningen av Slussfors skolhistoria.
Marie hade med sig ett antal skolfoton som vi hjälptes åt att identifiera.
Marie fick i uppdrag att tillsammans med Britt-Inger välja ut och beställa skolfoton till utställningen.
Vi hoppas kunna få bilder och skolhistoria från andra byar som haft skolverksamhet.
Kanske Evald Fjällström har foton och minnen från Abborrberg!? 
Förhoppningsvis kan bilder som lämnas in till Storumans fotoarkiv vara aktuella för vår sommarutställning.

§ 6/ Marie informerade om arbetet med Storumans fotoarkiv. Den 12 mars träffas representanter för
-Alla tiders Storuman samt den styrgrupp som bildats för arbetet med fotoarkivet.

§ 7/  Nästa styrelsemöte blir hos Marie och Peder i deras nygamla hus i Umnäs lördag 27 april, kl. 17.00.

§ 8/ Avslutades mötet.

Efter styrelsemötet informerade Anna Ingvarsdotter, nyvald diakon för Svenska kyrkans verksamhet i Fjälldistriktet
om sin verksamhet. Umnäs, Dikanäs och Saxnäs med omkringliggande byar är hennes arbetsområde.
Hon är bosatt i Dikanäs, tillsammans med sin man, Hans Lind, som är präst i Fjälldistriktet.
Förutom hennes sociala arbete inom kyrkan ser hon också en roll som brobyggare, förmedlare, ja som en medmänniska,
som kan vara människor till hjälp i olika livssituationer.
Under våren kommer hon att under torsdagar finnas i Umnäs med församlingshemmet som bas.
Våffeldagen, 27 mars, planerar hon bland annat att bjuda in till en dag med trevlig samvaro och våfflor
samt att ordna med en form av dramaföreställning inför kyrkans budskap i Advent.
Anna vill gärna ha hjälp med att tala om att hon finns, men hon underströk vikten av att hon inte
ville komma objuden till en människa. Det bästa är om hon kan få bekräftelse att hon är välkommen på besök.
Vid protokollet


Stig Anderback  Marie Persson
Sekr.   Ordför.

 

Britt Inger Pettersson
Justerare

 

Tillbaka