Protokoll 2014-01-26

Protokoll fört vid styrelsemöte 26 januari 2014 hos Gunn och Max Einarsson.

Närvarande: Marie, Gunn, Britt-Inger och Stig.
Anmält förhinder: Anna, Nils-Uno, Siv och Per-Göran.

§ 1/ Gunn hälsade välkommen och Marie öppnade  mötet.

§ 2/ Till justerare utsågs Gunn.

§ 3/ Föredragningslistan kompletterades och fastställdes.

§ 4/  Kassören informerade om ekonomin. Vid årsskiftet 2013/14 fanns 21 559,59 kr på bank
och 91 kr i kassan.
I dag 24 759,59 på bank och 91 kr i kassan. Medlemsavgifterna har börjar flyta in. Tyvärr så har en del medlemmar glömt att skriva namn och ev. ny adress! Vi fortsätter påminna i Gratianbladet!

§ 5/ Gratianbladet har distribuerats den senaste veckan. Några medlemmar har glömt att anmäla adressändring så bladet har kommit i retur.

§ 6/ Skolan i Slussfors och dess historia blir huvudutställning till sommaren på Bygdemuseet. I den mån vi kan få tag på foton och dokument om skolorna i Abborrberg och andra byar inom Gratianbygden så tar vi också med deras historia. Britt-Inger blir kontaktperson för Slussfors och Marie söker foton på övriga skolor. I senaste Gratianbladet har Lasse Lönnback skrivit om skolan i Slussfors. Vi försöker hjälpas åt att ta fram texter till foton i god tid innan utställningen. Bildspel, skolböcker, minnen, slöjdalster satsar vi på.

§ 7/ Projektet Storumans bildarkiv har nu startat. Marie, projektledare informerade. Starten skedde den 1 dec 2013. Marie och Bibliotekarie Carina Johansson är de som arbetar med Leaderprojektet. Deras arbetsplats är inrymd på kommunkontorets ekonomiavdelning.
Den ideella insatsen ska uppgå till 30 %. Det innebär insamling av 15000 bilder = 1387 timmar. Vi får räkna ideell tid från första beslutet 2012 i februari. Därför tar vi emot redan inskannade foton. Bildgrupper kommer att ordnas som identifierar bilderna. Tanken är att grupper samlas varje vecka och då räknas antal timmar in i den ideella insatsen. Tex 10 personer i två timmar är 20 timmar ideell tid. Vi tipsade Marie om pensionärsträffar som kan vara bildgrupper och att vi som hembygdsförening naturligtvis kan hjälpa till med scanning och identifiering.  De finns att nå på 0951-141 84,
marie.persson@storuman.se , carina.johansson@storuman.se .


§ 8/  Vår förenings hemsida behöver upprustas. Samtidigt har facebook övertagit hemsidornas uppgifter i viss mån. Enligt uppgift har Norsjö och Kristineberg engagerat sig genom facebook och vars erfarenheter kan vara intressanta. Marit Bergfors och Jessica Bergfors är också kompetenta personer som kan ge oss vägledning i denna fråga. Stig fick uppdraget att kontakta dessa.

§ 9/ Västerbottens regionförbund har startat projektet Hälsa och Kultur. Syftet är att samordna och skapa tillgängliga och hållbara kulturaktiviteter tillsammans med lokala och regionala aktörer.
Nätverksarbetet är viktigt där delade kostnader och ökad volontär rekrytering är medel för fler och varierande aktiviteter.
Målet är att öka kunskap om kulturens betydelse för hälsan och om kultur som verktyg i vård och omsorg. Bidra till att våra äldre får en mer meningsfull tillvaro. Målgrupp är alla invånare i Västerbottens län, 65 år och äldre. Kulturdefinition är ”allt från hockey till opera”.
Stig fick i uppdrag att kontakta Kerstin Hamre, kommunens samordnare och anmäla vår förenings intresse.

§ 10/ Nästa träff blir hos Britt-Inger och Felix Pettersson, söndag 2 mars kl. 17.00.

§ 11/ Avslutades mötet.


Vid protokollet


Stig Anderback
Sekr.

 

Marie Persson        Gunn Einarsson
Ordf.                     Justerare

Tillbaka