Protokoll 2013-11-24

Protokoll vid styrelsemöte söndag 24 nov. 2013  kl 17.00 hos Inga-Lisa och Stig.
Närvarande: Marie, Gunn, Britt-Inger, Jonny, Johanna, Toolie och Stig.

Anmält förhinder: Siv Grubbström,  Anna Nordström och Nils-Uno Ahlenius.

§ 1/ Mötet öppnades. Toolie Anderback, som nyvalts till ersättare i styrelsen, hälsades
särskilt välkommen.

§ 2/ Till justerare valdes Toolie.

§ 3/ Efter komplettering godkändes föredragningslistan.

§ 4/ Föregående styrelseprotokoll upplästes och kommenterades.

§ 5/ Stig informerade från Länsförbundets öppna styrelsemöte under kulturveckan i Lycksele.
Bertil Östergren berättade och visade bilder från Småskoleseminariet i Lycksele och Stig Anderback visade exempel på vilket stöd och hjälp som skolan kan få av hembygdsrörelsen, när det gäller hembygdsundervisning. Elever och lärare kan besöka hembygdsmuseer, representanter från föreningarna besöka skolor och mtrl och dokument om hembygden kan erbjudas.

§ 6/ Kassören redovisade den ekonomiska ställningen. 
På bank finns 29 559,59 kr och i kassan 441 kr. I medlemsavgifter för år 2013 har hittills inbetalats 19 600 kr.
Inkomster från museet var: 9 130:- varav försäljning av böcker och godis 1 265:- , Haides böcker- 900:- Inträde 7 865:-
Sedan avgår ju 3 600:- till Sandra och Lucas samt lokalhyra för museet 5000 kr.
Berättarafton i Umnäs inbringade 1 769:-, Hyran kostade 450:-  Heides bok till Torbjörn 300 kr.
Netto 1019 kr. Inräknas kostnader för tryckning och utskick av Gratianbladet så har inkomster och utgifter tagit ut varandra.

§ 7/ Marie informerade om Storuman kommuns fotoarkiv. Efter många om och men startar projektet 1 dec 2013. Initiativet togs i januari 2008 när Carina Johansson på Kommunbiblioteket och Kurt Hamre  från Storumans hembygdsförening besökte vår förening.
 
§ 8/ Innehållet i Gratianbladet diskuterades. Förutom en kort sammanställning av den gångna sommarens aktiviteter, en artikel om en dövstum kvinna från Abborrberg. Vidare om besöket från Kanada, information om de nya ägarna till Skoterhotellet, om utbildning i HLR, (hjärt och lungräddning), några uppgifter från bouppteckningen efter ”Janne i Umnäs” samt foton. Lars Lönnback har lovat information om skolan i Slussfors samt om sin bok om Erik, som drunkande i Umeälven.  Marie och Stig får uppdraget att skriva manus och ta fram foton. Pia Sjögren har lovat hjälpa till med redigeringen.
Uppmaning om att skriva namn och adress på inbetalningskort tas också med i G-bladet!

§ 9/ Årets berättarafton i Umnäs församlingshem gästades av Torbjörn Egelrud, läkare och professor, med mor och far från Gratianbygden. Ett 35-tal intresserade åhörare fick information om ”Huden, som inte är enbart ett skal”. Den forskning som Torbjörn och hans team bedriver är till stor hjälp och nytta för behandling av olika hudsjukdomar. Styrelsen riktar ett tack till de medlemmar som skänkte bröd och hjälpte till med serveringen och ett särskilt tack till Grete Åkebrand som svarade för kaffekokning och möblering av lokalen.

§ 10/ Johanna Näslund, som kommer att genomgå en utbildning i HLR, hjärt och lungräddning, planerar att hålla informationskurs i några av våra byar. Styrelsen beslutar att bifalla Johannas förslag att hembygdsföreningen är medarrangör och svarar för lokalkostnaderna. Johanna gör en planering som införs i Gratianbladet och Britt-Inger gör ett antal affischer.

§ 11/ Toolie undrade om hembygdsföreningen är intresserad av att sponsra eller på annat sätt medverka i planerad Brännbollsturnering sommaren 2014. Styrelsen beslöt att avvakta med beslut tills mer fasta planer presenteras.

§ 12/ Nästa styrelsemöte hålls hos Gunn och Max Einarsson sista söndagen i januari 2014, kl.17.00.

§ 13/ Mötet avslutades.


Stig Anderback
Sekreterare


Marie Persson          Toolie Anderback
Ordförande   Justerare

Tillbaka