Protokoll 2013-09-23

Protokoll fört vid styrelsemöte måndag 23 september 2013 i Bygdemuseet.
Närvarande: Marie Persson, Siv Grubbström, Britt-Inger Pettersson och Stig Anderback.

Anmält förhinder: Anna och Nils-Uno Ahlenius, Johanna Näslund och Johnny Söderlund.

§ 1/ Mötet öppnades.

§ 2/ Till justerare utsågs Britt-Inger.

§ 3/ Dagordningen fastställdes.

§ 4/ Uppföljning och utvärdering av sommarens arrangemang:
Antal inskrivna i besöksboken är 308 varav 33 under 15 år. En markant ökning jämfört med fjolåret. (236 besökare)
Utställningen med klassfoton och servering, tre söndagar med skolhistoria från Forsmark, Ankarsund och Umnäs var uppskattade, men alla var inte speciellt välbesökta med tanke på alla som varit elever i dessa skolor. Kanske var vi inte tillräckligt tydliga att påpeka att det var upp till varje by att ta ansvar för sin utställning? Sammantaget var det ett bra initiativ och vi förväntar oss att fler byar ställer ut sin skolhistoria nästa sommar. Den cd som Birgitta Sandberg ställt samman med egna och Britt-Marie Åsards foton från skolresan 1980 till Malmö och Köpenhamn finns på Bygdemuseet, för de som inte hade möjlighet att ta del av den.
Utställningen med Anners Annersch i Sördal, som Marie Persson och Catrine Lyngdell med flera arbetat med, väckte stort intresse. Vi hoppas att det blir verklighet av planerna att skriftligen dokumentera historien om livet i Sördal och det tragiska slut, som den fick.
Börje Rydenfalks oljemålningar gav en fin inramning till övriga utställningar och många besökare uttryckte sin beundran över vilka talanger som de tidigare inte hade någon kännedom om.
Det hemsmidda låset från Halvar Lidfalks dynamitbod var det många som försökte att låsa upp. Endast ett par tre lyckades!
Årsmötet 2013 hade vi kl.11, öppningsdagen. Tidpunkten var inte helt lyckad, så vi har anledning att tänka om. Kanske redan kl. 10.00!?
Styrelsen riktar ett tack till alla som medverkat under sommaren med utställningarna, arbetet med respektive bys skolhistoria, brödbakning och jour under Bygdemuseets öppethållande. Ett särskilt tack till Börje Rydenfalk som ställde ut sina tavlor och dessutom både körde hit dem från Umeå och även hämtade dem!

§ 5/ Eftersom kassören inte hade möjlighet att närvara får vi den ekonomiska redovisningen vid nästa styrelsemöte.

§ 6/ Planerna på att ge ut Gratianbladet vid tre tillfällen under det kommande året klarar vi inte av pga allt annat som måste göras. I stället siktar vi in oss på att göra ett utökat nummer i början av 2014 med hjälp av Lars Lönnback.

§ 7/ Inför nästa sommar förväntar vi oss flera byars skolhistoria. I övrigt hjälps vi åt som vanligt att tänka till om kommande aktiviteter.
§ 8/ Redan i vår beslutade vi om berättarafton, lördag 5 oktober, kl. 15.00 i Umnäs Församlingshem. 
Torbjörn Egelrud, överläkare och professor vid Umeå Universitets sjukhus, med rötter i Gratianbygden, föreläser på temat: ”Huden- inte bara ett skal.”

Siv bakar bullar, Britt-Inger gör ett antal affischer och skickar ut till byarna, Stig hyr lokal, kontaktar Grete Åkebrand ang kaffekokning och köper in kaffe mm., annonserar i Bladet samt i länstidningarnas evenemangskalender samt ordnar ett lotteri med vinster.

§ 9/ Besöket i augusti av Emma och Bror Verklunds barnbarn var mycket uppskattat både av dem, som av oss som fick besök. Under den vecka som de var i vår kommun besökte de en dag Bygdemuseet, kyrka, kyrkogård och Emmas barndomshem i Umnäs. Hembygdsföreningen bjöd de tio kanadensarna på lunch på Skoterhotellet och guidade dem i byn. Ett minnesvärt foto togs där de alla sitter på den ”stensoffa”som finns på den fastighet  där Emma föddes. Ett foto som kommer att publiceras i nästa Gratianblad.

§ 10/ I sommar har år förening fått en kalkpipa av Sven Börje Lidnäs. Den hittades för ca 40 år sedan när familjen Lidnäs hyrde slåttesmarken på Järvsjönäset. Styrelsen tar emot och tackar!

§ 11/ Lördag 12 oktober har Västerbottens hembygdsförbund öppet styrelsemöte i Lycksele i samband med deras kulturvecka. Ni som är intresserade av att åka med, anmäl er till Stig så fort som möjligt. Bertil Östergren kommer att tala om Lycksele småskoleseminarium och inlandets lärarinnor och Stig A om vad hembygdsrörelsen kan tillföra dagens skola.

§ 12/ Vi beslöt att fotoutställningarna får vara kvar på skärmarna under vintern. Marie och Catrine tar ner utställningen från Sördal.

§ 13/ Avslutades mötet.

Vid protokollet

Stig Anderback
Sekreterare


Marie Persson  Britt-Inger Pettersson
Ordförande      Justerare

 

Tillbaka