Protokoll 2013-05-12

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 12 maj 2013 i Forsmark hos Siv Grubbström.
Närvarande: Siv, Johanna, Johnny och Stig.
Anmält förhinder: Anna och Nils-Uno, Gunn, Marie och Britt-Inger

§ 1/ Mötet öppnades av Stig.

§ 2/ Till mötesordförande valdes Stig och till justerare Siv.

§ 3/ Föredragningslistan kompletterades och godkändes.

§ 4/ Föregående protokoll upplästes, kommenterades och lades till handlingarna.

§ 5/ Då kassören inte var med utgår ärendet om ekonomin.

§ 6/ Johnny och Stig deltog i Länsförbundets årsmöte i Rökå den 4 maj. Siv var anmäld men fick tyvärr förhinder.
Rökå med sex omkringliggande byar har övertagit den nedlagda skolan och driver en omfattande verksamhet med marknader, teater, studiecirklar och bibliotek. Även församlingshemmet är inrymt i skolans lokaler. Guidning bland gamla bilder från Rökåbygden, visning av gammal spånhyvel och inte minst en litterär resa efter Inlandsbanan med musikinslag gjorde dagen till en verklig upplevelse.
För första året på länge visade resultatet av förbundets basverksamhet plus minus noll. Tidigare har det varit minussiffror. Från Regionförbundet har erhållits  60 000 kr för fjolåret. Nu hoppas förbundsstyrelsen på en ökning av den summan till 100 000 kr. En ansökan om hembygdskonsulent för Västerbotten beslutades om vid årsmötet. Stig Anderback fick fortsatt förtroende att vara adjungerad ledamot i styrelsen för Västerbottens museum.

§ 7/ Vid träff med –Alla tiders Storuman i slutet av maj 2013 kommer frågan om Storumans fotoarkiv att behandlas. Vid mötet kommer Rolf Zakrisson från Leader Lapland att delta. Enligt Länsstyrelsen behöver ansökan kompletteras.

§ 8/  Styrelsen fortsatte planeringen av aktiviteter inför sommaren 2013. Stig har kontaktat Slussfors Intresseförening samt representanter för Ankarsund och Gardsjönäs-Akkan ang medverkan med skolhistoria från dessa byar. Av dessa platser har Ankarsund bett att få återkomma vad gäller lämplig dag.

Styrelsen beslöt att Forsmark genomför sin dag den 14 juli, kl. 12.00. Siv och Birgitta tar fram foton från Forsmark, tar fram faktauppgifter och håller i trådarna den dagen.
Siv och Johanna bakar, Stig köper in kaffe, the, saft och plastmuggar.

Den 4 augusti kl. 12.00 blir det Umnäs tur. Marie och Siv tar fram foton från Umnäs. Även till den dagen bakar Siv och Johanna och Stig köper in som till den 14 juli. Stig och Siv ansvarar för den dagen och tar fram underlag. Alla foton bör vara klara och uppsatta vid öppningsdagen.

Ankarsund har då att välja mellan 21 eller 28 juli.

Vi förutsätter att många av de som kommer till dagarna, har mycket att dela med sig av minnen och erfarenheter från sin skoltid.

Då vi har haft svårt att samla medlemmar till årsmötet beslöt styrelsen att börja med mötet redan kl. 11.00 den 6 juli. Plats Bygdemuseets skolsal. Kallelsen tas med i Gratianbladets juninummer.

§ 9/  Pia Sjögren har lovat hjälpa oss med redigeringen av Gratianbladet efter den 2 juni.

§ 10/ Då vi inte lyckats komma med förslag på någon kulturstipendiat i år beslöt styrelsen att
avstå från utdelning 2013.

§ 11/ Länsförbundet har önskat få en uppskattning av antalet ideella timmar för vår hembygdsförening. EU har föreslagit att varje timme ska prissättas med 175 kr. ( Inte 180 kr, som felaktigt angavs vid förra styrelsemötet)
Hela styrelsens arbete med möten, utställningar, städning och guidning på Bygdemuseet, samt ordförandens, kassörens och sekreterarens arbete blir summan 600 timmar, dvs enligt EU,
105 000 kr !

§ 12/ Nästa styrelsemöte hålls på Bygdemuseet, söndag 9 juni kl. 17.00. Var och en tar med sig förning.

§ 13/ Avslutades mötet

 

Vid protokollet

Stig Anderback    Siv Grubbström
Sekreterare         Justerare

Tillbaka