Protokoll 2013-04-21

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 21 april 2013 i Umnäs hos Inga-Lisa och Stig .

Närvarande: Gunn, Siv, Johnny, Johanna och Stig.

Anmält förhinder: Anna och Nils-Uno, Marie o Britt-Inger.

§ 1/ Mötet öppnades av Stig som valdes till mötesordförande.

§ 2/ Till justerare utsågs Gunn.

§ 3/ Föredragningslistan kompletterades och godkändes.

§ 4/ Föregående protokoll upplästes, kommenterades och lades till handlingarna.

§ 4/ Kassören informerade om föreningens ekonomi. På postgiro 8 694,00 kr Handelsbanken16 813,00 kr  och i kassan  4 460,00 kr. Då några medlemmar fortfarande använder postgirot istället för bankgirot vid inbetalningar till föreningen tar vi med en uppmaning i nästa Gratianblad. Vidare att namn och adress måste finnas med på inbetalnings
kortet.
Gunn meddelar att from årsmötet 2013 måste föreningen välja en ny kassör. Hon gav oss ett extra år, men nu slutar hon!

§ 5/  Till ombud vid Länsförbundets årsstämma i Rökå, lördag 4 maj valdes Siv Grubbström och Johnny Söderlund. Stig finns med som ledamot i förbundsstyrelsen. Bil avgår från Umnäs kl. 07.00.

§ 6/. Sommarens aktiviteter  på Bygdemuseet diskuterades. Börje Rydenfalk, tidigare elev vid Umnäs skola med oljemålning som hobby, ställer ut ett antal tavlor på museet. Torbjörn Egelrud, läkare med anfäder i Forsmark och Holmträsk har lovat medverka. Styrelsen önskar i första hand hans medverkan vid berättarafton till hösten, alternativt under museets öppethållande under sommaren. Öppethållandet blir under tiden 6 juli –11 augusti.
Evald Fjällström har tillfrågats om han har möjlighet att ställa ut flera foton ur sin bildskatt. Hans foton under fjolårets utställning väckte stort intresse.

Styrelsen har tidigare samtalat om temat –Skolans historia i Gratianbygden men tvekat med tanke på det arbete det skulle innebära. Vi beslutade att tänka i andra banor och förutsätta medverkan från respektive byar, som haft skolverksamhet. Korta fakta om skollokaler, lärare
och under vilka år, som skola har funnits på orten. Vid varje söndag under juli och halva augusti får respektive ort berätta sin skolhistoria. Minnen av undervisningen, lärare, klasskamrater, skolmat osv. Om möjligt ordnas en enklare servering dessa dagar. Gamla skolbilder från bygden sätts upp.
Stig fick i uppdrag att kontakta representanter i byarna och höra om intresse finns och fortsatt planering sker vid kommande styrelsemöte den 12 maj. De orter som vill, kan vänta till nästa sommar.
Som tidigare kontaktar Stig kommunen om dess planer på gemensam annonsering om föreningsaktiviteter, samt tillsammans med Marie formulerar en slagkraftig text på annonser och kontaktar Vuxenskolan som medarrangör.
I god tid städar vi museet och tillsammans hjälps vi åt med utställningarna.

§ 7/  Vi diskuterade innehållet i Gratianbladets juninummer.
Information om sommarens utställningar och aktiviteter, senaste nytt från arbetet med glesbygdsmedicinskt centrum, om SLU-s (Sveriges Lantbruksuniversitet) inbjudan till samtal om hållbar gruvnäring,  (Johnny Söderlund är vår representant). Vidare om vår förenings fasta kostnader, om höstens berättarafton samt påminna om rätt konto vid inbetalningar samt vikten av namn och adress. Lars Lönnback har lovat medverka med manus. Marie tar i vanlig ordning fram foton till Gratianbladet.

§ 8/  I år är det dags för kulturstipendium. Vi tänker vidare inom styrelsen om lämplig kandidat och tar beslut i maj-sammanträdet.

§ 9/ Marie har meddelat att hon är kallad till överläggning i Storuman om det planerade fotoarkivet i Storuman, tisdag 23 april. Närmare information får vi vid nästa styrelsemöte.

§ 10/ Efter förslag från Västerbotten har Sveriges hembygdsförbund uppmanat hembygdsföreningarna att göra en sammanställning över antalet ideella timmar som arbetas i föreningarna. Statistiken kan användas vid ansökan till kommun och andra bidragsgivare och stärka hembygdsrörelsens ställning i samhället. Inte minst för att det ideella arbetet kan omräknas i ekonomiska värden då varje ideellt arbetande timme enligt EU är värd 180 kr.
Frågan diskuteras närmare vi länsförbundets årsmöte.
Stig har gjort en grov uppskattning av ett års arbete i föreningen som sekreterare och kommit fram till 130 timmar. Då utgör arbetet med Gratianbladet 40 timmar. 130 x 180 kr = 23 400 kr. Kassörens arbete är betydligt mera omfattande.

§ 11/.Vår förening är ansluten till Bygdeband. Då Bygdeband som affärsidé inte fungerat har SHF, Sveriges hembygdsförbund, beslut att ta över den nationella databasen som är den enda för bygdehistoria. Överlåtelsen sker utan kostnad och innebär ”att den blir hembygdsrörelsens egen lokalhistoriska databas, en digital plats som bevarar berättelsen om hembygdernas historia och gör den tillgänglig för alla som vill läsa, lära och förundras” Avsikten är att anslutningen ska vara gratis. Ett nytt avtal kommer att erbjudas vår förening där vi har möjlighet att fortsätta att vara ansluten alternativt att utträda. I så fall har vi rätt att få ut vårt inmatade material.

§ 12/ Stig fick synpunkter på förslaget till verksamhetsberättelse för 2012-13 och fick styrelsens godkännande.

§ 13 Eskil Rubertsson har som gåva lämnat ett par egentillverkade skidor av asp till Bygdemuseet samt en skriftlig berättelse om dess tillvekning. Vidare ett inramat brev från OF Johansson  februari 1921, till sin broder Gottfrid om lyckad jakt. Styrelsen tackar för den intressanta gåvan!

§ 14/ Nästa styrelsemöte hålls söndag 12 maj kl. 17.00 hos Siv Grubbström i Forsmark
§ 15/ Avslutades mötet.

Vid protokollet /Stig Anderback  Justerare/ Gunn Einarsson

Tillbaka