Protokoll 2013-01-20

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 20 januari 2013 hos Inga-Lisa och Stig.
Närvarande: Siv, Britt-Inger, Johnny och Stig.
Anmält förhinder: Anna, Nils-Uno, Marie, Gunn och Johanna

§ 1/ Mötet öppnades.

§ 2/ Till justerare utsågs Britt-Inger.

§ 3/ Föredragningslistan godkändes.

§ 4/ Kassören informerade om föreningens ekonomi. På postgiro 11 971 kr kr och i kassan
3000 kr. 

§ 5/ Stig informerade från Länsförbundets senaste styrelsemöte.  Inventering av gamla hus,  välkomnardag för inflyttade samt uppskattning av ideellt arbetande timmar under ett år i varje hembygdsförening var aktuella förslag till länets hembygdsföreningar. Styrelsen beslöt att ta upp frågorna vid dagens möte.

§ 6/ Liksom tidigare år har Pia Sjögren välvilligt hjälpt oss med redigeringen av Gratianbladet.
Det ligger nu på Storumans tryckeri och är klart till vecka 4. Stig distribuerar
efter den adresslista som finns. Marie och Johanna tar fram den enligt tidigare beslut.

§ 7/  Det förslag till aktiviteter sommaren 2013 som vi tidigare har beslutat om kändes i dag lite övermäktigt. Att skriva Gratianbygdens skolhistoria kräver mycket jobb. Efter diskussion beslöt styrelsen rekommendera att varje by tar fram sin skolhistoria och redovisar vid en byadag. Hembygds-föreningens styrelse kan hjälpa till i mån av tid och kraft.
Stig fick i uppdrag att kontakta Evald Fjällström om han är intresserad att även sommaren 2013 ställa ut ett antal av sina fotografier. Vidare att höra efter om Carina Strömberg, Vilhelmina, kan föreläsa/berätta om och ge exempel på hur man använder sig av de arkiv som innehåller uppgifter om en bys tillkomst och historia. Detta kan då ske någon dag under sommaren och i Bygdemuseet Gratian.
Marie har fått besked om besök från USA. Ättlingar till Emma och Bror Verklund. Emma Larsdotter emigrerade 1904, syster till P.O. Larsson, Umnäs.
 
§ 8/  Styrelsen har tidigare informerats om planerna på -Storumans fotoarkiv. Den ansökan som inlämnats till Leader Lapland om medel för ett treårigt projekt med syfte att digitalisera 15000 foton beviljades under våren 2012. Storumans kommun har utlovat 64000 kr per år i medfinansiering och vår ordförande Marie Persson är föreslagen som projektledare. Vad som återstår är klartecken från Länsstyrelsen. I dag 8 månader efter positivt besked från Leader Lapland har inte Länsstyrelsen fattat det slutliga beslutet!!!
 
§ 9/  Styrelsen uppdrog till Stig att informera Jarl Orrkvist om den inventering av gamla intressanta hus som kommer att ske den närmaste tiden. Tillhör Skoterhotellet och dess byggnader den kategorin?
Kan den dåliga lukten i gamla skolhusets källare åtgärdas genom bättre ventilation?

§ 10/ Styrelsen beslöt att arrangera en ”Välkomnardag” till sommaren för nyinflyttade till Gratianbygden. Där får de berätta om sina planer och från styrelsen berättar vi om vår verksamhet och om bygden.

§ 11/ Ordföranden Västerbottens hembygdsförbund efterlyser uppgifter från varje hembygdsförening i länet hur många timmar som läggs ner av ideellt arbete under ett år.
Styrelsen uppmanar sina styrelseledamöter att var och en gör en personlig uppskattning på antalet timmar.

§ 12/ Då vår ordförande inte hade möjlighet att närvara vid kvällens möte beslöts att tid och plats för nästa styrelsemöte beslutas av henne. Förslagsvis någon gång under mars månad.

§ 13/ Avslutades mötet.


Vid protokollet


Stig Anderback     Britt Inger Pettersson
Sekreterare och   Justerare
mötesordförande
   

Tillbaka