Protokoll 2012-11-04

Protokoll fört vid styrelsemöte 2012-11-04 hos Britt-Inger och Felix Pettersson

Närvarande: Marie, Britt-Inger, Siv, Gunn, Johanna och Stig.
Anmält förhinder: Anna och Nils-Uno.

§ 1/ Mötet öppnades.

§ 2/ Till justerare utsågs Britt-Inger Pettersson.

§ 3/ Föredragningslistan godkändes.

§ 4/ Till Länsförbundets höstmöte i Norsjö 10 nov 2012 åker Siv Grubbström och Stig Anderback.

§ 5 Kassören informerade om föreningens ekonomi. Kassa 6 474 kr, Postgiro 7447 kr och Handelsbanken 4 997 kr.  Från årsskiftet finns alla föreningens pengar hos Handelsbanken.

§ 6/ Informerades om årets berättarafton, denna gång i Forsmark. Temat var skolan i Gratianbygden. Eskil Rubertsson, som endast gått fyra terminer i skolan informerade och berättade från sin bok –Sörgårdspojken. Marie hade sammanställt ett bildspel med skolkort som Britt-Inger kommenterade. Servering med skänkt bröd samt lotterier med skrifter från Bygdemuseet som vinster gav 2150 kronor i netto. 38 besökare. Vuxenskolan var medarrangör.

§ 7/ Starten av projektet Storumans Fotoarkiv går trögt. Redan 2012-03-29 fick vi besked att Leader Lapland godkänt projektet men arbetsgruppen –Alla tiders Storuman rekommenderades att invänta Länsstyrelsens beslut. Vid arbetsgruppens senaste möte 2012-05-30 kontaktades  Länsstyrelsens Eva Nyberg.
För varje dag som går minskar anslagna medel om inte tidsramarna flyttas!
Efter kontakt med Barbro Håkansson, Storumans kommun har förnyad kontakt tagits med
Eva Nyberg och frågat efter beslut. Hon säger att det ännu inte finns något beslut och anger som orsak att man är överhopade med jobb, många ansökningar med komplicerad handläggning. Vid frågan om förlängning så har Eva konsulterat Marika Linder som också kommer att börja jobba med ”ansökningshögen”  och  hon säger att det kan finnas möjlighet till förlängning fram till 140630.  Carina Johansson på Biblioteket är kontaktperson och kommer att kontakta Länsstyrelsen i frågan.

§ 8/ Planering av nästa års verksamhet. Vi tog fasta på en tanke från Birgitta Sandberg om presentation av skolan under 1970-80-talet. Efter diskussion fastnade vi för rubriken –Glimtar från skolans historia i Gratianbygden 1932-2012. Det är den tid som kommunen haft ansvar för verksamheten. Tidigare var det Svenska kyrkans uppgift. Om varje by i vårt område gör en kortfattad skriftlig historik om skolan i byn kan vi få ett bra underlag till en utställning. Upprop om detta kan lämpligen göras i samband med Gratianbladets utskick i januari 2013. Med tanke på den arbetsinsats detta kan innebära tar styrelsen med sig frågan till nästa styrelsemöte, innan vi tar slutligt beslut.

§ 9/ Diskuterades innehållet i Gratianbladets januarinummer: Förutom sedvanlig kort överblick av den gångna sommarens aktiviteter, där Lasse Lönnback har bidragit med notiser, blir det en kort biografi om Diakon Anders Hestner samt en av Gustaf Karlssons
döttrar i Abborrberg, som var döv från födseln. Vidare något om föreningens mål och syfte för att få större engagemang från medlemmarnas sida.
Marie och Johanna hjälper Gunn med aktuell medlemslista och Stig kontaktar Pia Sjögren ang G-bladets utformning.

§ 10/ Uppdrogs till Gunn att inköpa en färgskrivare, som stationeras hos kassören.

§ 11/ Nästa styrelsemöte blir 20 januari 2013, kl. 17.00 hos Inga-Lisa och Stig Anderback.

§ 12/ Avslutades mötet.

Vid protokollet


Stig Anderback
Sekreterare

 

Marie Persson  Britt-Inger Pettersson
Ordförande   Justerare

Tillbaka