Protokoll 2012-09-16

Protokoll vid styrelsemöte söndag 16 september 2012 kl 17.00 på Bygdemuséet.
Närvarande: Siv Grubbström,  Gunn Einarsson, Britt-Inger Pettersson, Jonny Söderlund och Stig Anderback.

Anmält förhinder: Marie Persson, Johanna Näslund,  Anna Nordström och Nils-Uno Ahlenius.

§ 1/ Stig öppnade mötet.

§ 2/ Till justerare valdes Britt-Inger.

§ 3/ Efter komplettering godkändes föredragningslistan.

§ 4/ Sommarens verksamhet utvärderades. Besöksantalet har enligt besöksboken varit 236,
varav 188 betalande. En minskning sedan föregående år. Elever och lärare vid skolan i Slussfors besökte museet med Siv Grubbström som guide. Utställningen om de första nybyggarna i Gratianbygden och Evald Fjällströms fotoutställning –Våra förfäder har varit uppskattade. Styrelsen tackar Evald för hans välvilja att helt gratis ställa ut sin fotosamling!

Bok- och cd-försäljningen har minskat kraftigt, däremot har Heidie-s böcker sålts ungefär som tidigare. Sandra och Sofie har funnits på museet de första två veckorna efter öppnandet. Vissa dagar har inga besökare kommit. I vanlig ordning får vi fundera vidare under kommande styrelsemöten vilka aktiviteter som vi ska ordna nästa sommar och i vilken utsträckning vi ska ha öppet på vardagarna.
Loppisförsäljningen under öppningsdagen konkurrerade i viss mån med våra aktiviteter.
Årets näringslivsstipendium gick till Jarl Orrkvist för hans övertagande av skolanläggningen i Umnäs.
Järvsjödagen 2011 samlade många nöjda besökare och styrelsen efterlyser liknande aktiviteter från fler byar i Gratianbygden.

§ 5/
Inkomsterna under sommaren har räckt till lokalhyra för Bygdemuséet men inte mera. Bokförsäljningen blev 800 kr och eftersom vi tryckt upp en släktkrönika, så ligger vi på minus. Tack vare våra trogna betalande medlemmar och ett sparat kapital klarar vi ekonomin. Medarrangör under sommaren har varit Studieförbundet Vuxenskolan som sponsrat oss med annonskostnader i Bladet, vilket vi tackar för!

§ 6/  I fjol började vi med att lägga Berättarafton på hösten mellan älgjakterna. Det slog väl ut varför vi fortsätter med den ordningen.
Lördag den 6 oktober kl. 18.00 arrangerar vi berättarafton i Forsmarks byastuga. Temat blir Skolminnen. Vi bjuder in Eskil Rubertsson, Akkan, som skrivit en bok om sin barndom och skolgång. Marie gör ett bildspel med gamla skolkort.
Siv ordnar lokal och svarar för servering, Stig annonserar i Bladet vecka 40 och ordnar ett lotteri med bokvinster. Siv, Britt-Inger och Stig bakar och Gunn köper in kaffe, mjölk, the och saft

§ 7/. Vid årsmötet diskuterades om Gratianbladet skulle ges ut mer än två ggr per år och utöka innehållet, allt i syfte att marknadsföra hembygdsföreningen och dess verksamhet. Lars Lönnback fick i uppdrag att tänka till om detta.
Efter diskussion beslöt styrelsen att fortsätta med nuvarande ordning om två nummer per år, dvs i januari och juni, men att ha som ambition att ha fler än som tidigare 4 sidor. Lars har skickat intressanta uppslag som vi tackar för och tar med i kommande utgivningar. Styrelsen uppmanar medlemmarna att komma med färdiga artiklar eller idéer till sekreteraren eller annan i styrelsen.
Senaste numret av Gratianbladet sändes endast till medlemmar på grind av kostnadsskäl. Då föreningen bytt till Handelsbanken har vi nytt bankgiro: 869-0422. Sekreteraren fick i uppdrag att skaffa förtryckta inbetalningskort.

§ 8/. Styrelsen tackar Bernhard Girén, Slussfors, för den gamla radio, Philips, som överlämnats till Bygdemuseet. Den krävde ström från en likströmsackumulator som Valdemar Strömberg i Slussfors laddade upp.
Eskil Rubertsson har skänkt museet ett ex av sin bok –Sörgårdspojken som styrelsen tacksamt tar emot. Stig fick i uppgift att höra med Eskil om han vill läsa in boken på en cd som Hembygdsföreningen kan sälja.

§ 9/ Nästa styrelsemöte blir söndag 4 november, 2012, kl. 17.00 hos Britt-Inger och Felix Pettersson.

§ 10/ Västerbottens hembygdsförbund har sitt öppna årsmöte i Norsjö, lördagen den 20 oktober.
De som har möjlighet att åka med, hör av sig till Stig!

§ 11/ Mötet avslutades, vad gäller den teoretiska delen, men fortsatte med det praktiska arbetet att plocka ner fotoutställningarna och städa undan inför vintern.

Vid protokollet


Stig Anderback  Britt-Inger Pettersson
Sekreterare   Justerare

Tillbaka