Protokoll 2012-06-17

Protokoll vid styrelsemöte söndag 17 juni 2012 på Bygdemuseet.
Närvarande: Marie. Lisbeth, Johnny och Stig.
Anmält förhinder: Anna, Nils-Uno och Gunn.

Vi inledde med att städa lokalerna. Dammsugning och våttorkning av golv, vädring av mattor
samt dammtorkning.

Ärenden:
§ 1/ Mötet öppnade av ordföranden

§ 2/ Till justerare valdes Johnny Söderlund.

§ 3/ Dagordningen fastställdes

§ 4/ Föregående protokoll upplästes, kommenterades och lades till handlingarna.

§ 5/ Vår kassör, Gunn, informerar per telefon att kassan innehåller 3294 kr och på bank har vi
36 764,09 kr.

§ 6/ Förslag till verksamhetsberättelse för 2011-12 som tidigare skickats ut till styrelsen. godkändes.

§ 7/ Motivering för årets näringslivsstipendium: -Genom att överta och utveckla skolanläggningen i Umnäs
har Jarl Orrkvist medverkat till att bevara vår bygds lokala kulturarv.

§ 8/ Stig informerade om att Evald Fjällström har besökt Bygdemuseet och kommer att ställa ut sin fotoutställning –Våra förfäder. Vi ställde i ordning de skärmar som ska användas och beslutade var utställningen om nybyggarna och lappskattelanden ska placeras.

§ 9/ Jourlista för Bygdemuseet påbörjades. Se bilaga! Vi hoppas att de styrelseledamöter som inte hade möjlighet
att delta i kvällens möte kan ställa upp de dagar där ingen för närvarande har antecknat sig. Byte av dagar kan självfallet göras om båda är överens. Hör av er till Stig om ni kan ställa upp!

§ 10/ Polkagrisar, ett kg och blandade karameller, ett kg beställs av Stig. Han köper också in saft och kakor till Bygdemuseet.
Marie ordnar med fotopärmar och bildspel. Tillsammans med Gunn ser Stig över dagboksbladen och lär oss
tillämpa en rutin som underlättar redovisningen.
Dagmar Ardlin Alenius släktkrönika säljs för 150 kr. Hennes barn samt Rubert Alenius erhåller var sitt gratis ex.
Vi ber Inga-Lisa att göra karamellstrutarna.
Denna sommar lånar vi inte Efraim Fjällströms och O F Johanssons fotosamlingar från Västerbottens museum.
Detta på grund av den om- och tillbyggnad som Länsmuseet genomgår under sommaren.

§ 11/ Nästa styrelsemöte hålls på Bygdemuseet torsdag 5 juli  kl. 18.00.

§ 11/ Avslutades mötet.

Vid protokollet  

Stig Anderback Marie Persson Johnny Söderlund
Sekreterare  Ordförande   Justerare

Tillbaka