Protokoll 2012-05-13

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 13 maj 2012 i Slussfors hos Gunn och Max.
Närvarande: Marie, Gunn, Lisbeth, Inga, Johnny och Stig.
Anmält förhinder: Anna och Nils-Uno.

§ 1/ Mötet öppnades av ordförande Marie.

§ 2/ Till justerare utsågs Gunn.

§ 3/ Föredragningslistan kompletterades och godkändes.

§ 4/ Föregående protokoll upplästes, kommenterades och lades till handlingarna.

§ 4/ Kassören informerade om föreningens ekonomi. På postgiro 42 088,59 kr och i kassan
3 529 kr.  En obetald faktura på 1440 kr.

§ 5/ På grund av kraftigt snöfall åkte inte Johnny och Stig till Länsförbundets årsmöte i Vännäs den 5 maj. Från mötet informeras att medlemsavgiften höjs med 5 kr per medlem och år till 20 kr. Stig har fått fortsatt förtroende att vara adjungerad ledamot i styrelsen för Västerbottens museum.

§ 6/ Fortfarande har vi inte fått någon information från Bygdeband om inscanning av foton och dokument motsvarar de krav som Riksantikvarieämbetet har ställt för Kulturarvslyftet.
Stig tar återigen kontakt.

§ 7/  Styrelsen fortsatte planeringen av aktiviteter inför sommaren 2012. Tidigare har vi beslutat att de första nybyggarna i Gratianbygden ska stå i focus för utställningen. Nathanel Andersson och hans familj, Abraham Persson, med flera. Vidare att spegla hur långt koloniseringen såg ut under de första decennierna på 1800-talet i våra bygder, men även hur tillståndet var i Sverige efter kriget med ryssarna 1809. Vi ställer ut den gamla plog som vi har på Bygdemuseet samt redskap och och gamla föremål och förser dem med texter.
Styrelsen beslöt att Evald Fjällströms utlovade fotoutställning får stort utrymme och att han
ger oss en bra rubrik, som vi kan ta med i Gratianbladets juninummer. 
Sofie Gjemmestad och Sandra Åkebrand erbjuds sommarjobb på Bygdemuseet under två veckor, 28 och 29, som tidigare år.
Stig kontaktar kommunen om dess planer på gemensam annonsering om föreningsaktiviteter, tar fram uppgifter om lämpliga annonstavlor/affischhållare samt tillsammans med Marie formulerar en slagkraftig text på annonser.
I god tid städar vi museet och tillsammans hjälps vi åt med utställningarna.

§ 8/ Vid aprilsammanträdet gjordes ett misstag vad gäller beslut om Näringslivsstipendium.
Inger och Elving Karlsson vid Slussfors taxi har tidigare fått det.
Efter diskussion beslöt styrelsen att upphäva beslutet från 15 april i år. Årets stipendiat 2012 blir Jarl Orrkvist för hans verksamhet med Skoterhotellet.
Stig fick i uppdrag att till nästa styrelsemöte komma med förslag till motivering. Britt-Inger ordnar med diplom. Utdelning sker den 7 juli när Bygdemuseet öppnar.

§ 9/ Vår hembygdsförening har haft Nordea som bank under många år. Tyvärr upphör Nordea med sitt kontor i Storuman under den närmaste tiden.
Styrelsen ger vår kassör, Gunn Einarsson, fullmakt att för hembygdsföreningen Gratians räkning byta till Handelsbanken.
Föreningens organisationsnummer är 895401-2251. Plusgiro 4590808-4

§ 10/  Gunn redovisade sin undersökning om lämplig räkneapparat med remsa. Styrelsen beslöt att ett pris på ca 1200 kr är OK.

§ 11/ Då Gunn vill avsäga sig kassörskapet samtalade styrelsen om möjliga kandidater.
Stig fick i uppdrag att kontakta dem samt fråga Susanne vid företaget Sannto vilket pris hon vill ha för arbetet. Antal verifikat är omkring 80. En möjlighet kan vara att avlasta Gunn det mesta arbetet med medlemslistan och distribution av Gratianbladet. Vid nästa styrelsemöte ska frågan vara löst.

§ 13/ Intresseföreningen Umnäsara svarar för servering och hemslöjdsförsäljning när Bygdemuseet öppnar 7 juli. De undrar om hembygdsföreningen accepterar att Umnäsara också ordnar loppismarknad den dagen. Styrelsen ser det som ett bra förslag, som gynnar alla inblandade parter och välkomnar denna nya aktivitet. Detta under förutsättning att utställare själva svarar för sina marknadsstånd. Vid telefonkontakt med Jarl Orrkvist har han gett sitt löfte att publokalen och erforderliga ytor på Skoterhotellets mark får nyttjas.

§ 14/  Asta och Kai Kristoffersson har överlämnat ett par gamla brev som tillhört Robert Mattson på Vouxbergsnäset. Robert har lämnat in ett järnföremål som Halvar Lidfalk hittat vid Holmträsket och som lämnats till Västerbottens museum. Stig har skrivit till arkeolog
Berit Andersson för att få närmare information om föremålet. Enligt uppgift i de nämnda breven kan det vara ett  ”eneggat svärd från tiden 500-1000 år efter Kristus.

§ 15/ Nästa styrelsemöte hålls på Bygdemuseet söndag 17 juni kl. 17.00. Vi tar med oss fika
och är beredda på en kväll med såväl praktiska göromål som sedvanligt styrelsearbete.

§ 16/ Avslutades mötet.


Vid protokollet


Stig Anderback
Sekreterare


Marie Persson  Gunn Einarsson
Ordförande   Justerare

Tillbaka