Protokoll 2012-04-15

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 15 april 2012 i Forsmark hos Lisbeth och Eke.
Närvarande: Marie, Siv, Gunn, Lisbeth, Britt-Inger och Stig.
Anmält förhinder: Anna, Nils-Uno och Johnny.

§ 1/ Mötet öppnades.

§ 2/ Till justerare utsågs Lisbeth.

§ 3/ Föredragningslistan godkändes.

§ 4/ Kassören informerade om föreningens ekonomi. På postgiro 41 538,59 kr och i kassan
3 249 kr.  En obetald faktura på utskick av Gratianbladet  1440 kr. Gunn vill inköpa en räkneapparat med pappersremsa. Den kommer att underlätta den dagliga redovisningen av inträdesavgifter och försäljning på Bygdemuseet.

§ 5/ Styrelsen diskuterade innehållet i Gratianbladet.  Styrelsen har tidigare beslutat att från och med juninumret 2012 ska bladet skickas enbart till betalande medlemmar.
I vanlig ordning presenteras sommarens aktiviteter och utställningar med foton från Evald Fjällströms samlingar och faktauppgifter om Nathanael. Med tanke på firandet av 200-årsminnet av Nathanael Andersson och hans familjs inflyttning till bygden 1812 är det på sin plats att informera om förhållandena i området i början av 1800-talet. Något om Lappskattelanden och notiser från  Zetterstedts resa 1832 samt intressanta foton.

§ 6/  Styrelsen fortsatte planeringen av aktiviteter inför sommaren 2012.  Vi beslöt att de första nybyggarna i Gratianbygden ska stå i focus för utställningen. Nathanel Andersson och hans familj, Abraham Persson, med flera. Vidare att spegla hur långt koloniseringen såg ut under de första decennierna på 1800-talet i våra bygder, men även hur tillståndet var i Sverige efter kriget med ryssarna 1809.
Stig fick i uppdrag att kontakta Evald Fjällström angående hans utlovade fotoutställning. 
Umnäs by kommer att fira sin 200-årsdag lördag 14 juli. Intresseföreningen Umnäsara svarar för arrangemangen. Forsmark planerar sina byadagar vecka 29 och enligt Lars Lönnback finns planer att Slussfors har en byadag den 15 juli. Vi konstaterar, som tidigare år, att det är svårt att undvika krockar med byarnas aktiviteter under juli månad. Samtidigt gläds vi åt det engagemang som finns!
Styrelsens ambition är att vi i god tid och tillsammans hjälps åt med utställningarna. Till veckan träffas Marie och Britt-Inger på Bygdemuseet och inventerar de behov som finns av materialinköp mm.

§ 7/ I sommar är det dags för Näringslivsstipendium. Efter diskussion beslöt styrelsen att
familjeföretaget Slussfors Taxi får Årets Näringslivsstipendium. Stig fick i uppdrag att till nästa styrelsemöte komma med förslag till motivering. Britt-Inger ordnar med diplom. Utdelning sker den 7 juli när Bygdemuseet öppnar.


§ 8/ Marie och Stig redovisade det fortsatta arbetet med projektansökan  från Kulturarvslyftet.
Kontakt har tagits med Bygdeband och representanter för K-lyftet och frågat om Bygdeband svarar upp mot de krav som Riksantikvarieämbetet ställer på den kvalitet och nationell tillgänglighet som krävs. När vi fått de svaren gör vi ordning ansökningshandlingarna. Marie ställer upp som handledare och Stig blir kontaktperson från Hembygdsföreningen.

§ 9/ Marie informerade om planerna på -Storumans fotoarkiv. Den ansökan som inlämnats till Leader Lapland om medel för ett treårigt projekt med syfte att digitalisera 15000 foton har beviljats. Storumans kommun har utlovat 64000 kr per år i medfinansiering och vår ordförande Marie Persson är föreslagen som projektledare. Vad som återstår är klartecken från Länsstyrelsen. Med tanke på att Storumans kommun är projektägare och vissa beslut behöver fattas, kan projektstarten sannolikt inte bli förrän hösten 2012. Britt-Inger påminde om hur viktigt det är att projektledaren och projektägaren har en tydlig överenskommelse vad gäller tillgång till lokal, hjälpmedel för arbetet, reseersättning mm.

§ 10/  Västerbottens hembygdsförbund har sitt årsmöte i Vännäs lördagen den 5 maj 2012.
Stig, som är ledamot i förbundsstyrelsen vill ha sällskap till årsmötet! Vi har rätt till 4 ombud.
Senaste anmälningsdag 27 april. Meddela Stig som vidarebefordrar anmälan!

§ 11/ Gunn avsäger sig kassörskapet, men kvarstår gärna i styrelsen. Lisbeth vill lämna styrelsen. Vi hjälps åt att finna en ny kassör samt ersättare för Lisbeth!

§ 12/ Nästa styrelsemöte hålls hos Gunn och Max  i Slussfors söndag 13 maj, kl. 18.00.

§ 13/ Avslutades mötet.


Vid protokollet


Stig Anderback
Sekreterare


Marie Persson  Lisbeth Stenvall
Ordförande   Justerare

Tillbaka