Protokoll 2012-03-04

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag  4 mars 2012 i  Slussfors hos Britt-Inger och Felix Pettersson.

Närvarande: Britt-Inger Pettersson, Lisbeth Stenvall,  Johnny Söderlund och Stig Anderback.

Anmält förhinder: Anna Nordström,  Nils-Uno Ahlenius, Marie Persson.
Gunn Einarsson bortrest.


§ 1/ Ordföranden öppnade mötet.

 

§ 2/ Till justerare utsågs Johnny Söderlund.

 

§ 3/ Dagordningen fastställdes.

 

§ 4/ Föregående protokoll upplästes och kommenterades.

 

§ 5/ Inför sommaren 2012 beslutade styrelsen att Bygdemuseet öppnar lördag 7 juli kl. 11.00  i sedvanlig ordning. Förutom de utställningar som vi arbetar vidare med, ska vi göra  en extra ansträngning att sälja de skrifter som vi har i lager.
Priset för en kopiering av Dagmar Ahlenius Ardlins släktkrönika kostar 125 kr/ex inkl. moms.
Beslöts att beställa 30 ex från Storumans tryckeri och sälja den för 150 kr.
Styrelsen uppmanas att till nästa styrelsemöte komma med förslag till kulturstipendiat.

 

§ 6/ Via  Hembygdsförbundet har nu information kommit om Kulturarvslyftet. Riksantikvarieämbetet beslutar om medel till projekt, Arbetsförmedlingen anvisar personer till anordnare, i vårt fall hembygdsföreningen. Syftet är att få arbetsuppgifter utförda, alltifrån vård av föremålssamlingar, katalogisering, vård av byggnader och kulturlandskap.
Styrelsen uppdrog till Marie och Stig att sammanställa en projektansökan utifrån de behov som vår förening har, bland annat att tillgängliggöra foton och texter genom digitalisering.

 

§ 7/ En förfrågan har kommit från Lars Lönnback om utställningen om Nathanael Andersson och hans familj. I dagsläget känns det övermäktigt att ordna ett krönikespel om deras ankomst och vistelse 1812-1819.
Styrelsen vill lägga krutet på själva utställningen om nybyggare och deras villkor i början av 1800-talet. Vad gäller materialet om Gratianfamiljen kommer det att läggas in på Bygdeband samt i en pärm på Bygdemuseet.

 

§ 8/ Styrelsen diskuterade frågan om varför det är så svårt att skapa en egen identitet i vår bygd. Hembygdsföreningen har använt namnet Gratianbygden i närmare 20 år men fortfarande använder de kommunala myndigheterna namnet Mellanbygden liksom många av boende inom området.  För en ny person i bygden måste man då besvara frågan: -Vad då mellan?


Beror det på att Gratian är ett samiskt namn och att de motsättningar som funnits och finns mellan urbefolkningen och nybyggarna fortfarande lever kvar? Kan det vara så att varje by i området värnar om sin identitet och inte vill bakas in ett större sammanhang ? 
Hur som helst så anser vi i styrelsen att i vår tid måste vi hjälpas åt, samarbeta och samverka om vi på sikt ska överleva. Ett samlande namn ger identitet och skapar samhörighet.

 

§ 8/ Nästa styrelsemöte hålls i Forsmark söndag 15 april kl. 17.00 hos Lisbeth och Eke Stenvall.

 

§ 9/ Avslutades mötet.

 

Vid protokollet


Stig Anderback
Sekreterare


Britt-Inger Pettersson  Johnny Söderlund  
Mötesordförande  Justerare
 

Tillbaka