Protokoll 2011-02-27

Protokoll vid styrelsemöte 27 febr. 2011 hos Marie och Peder i Slussfors.

Närvarande: Marie. Lisbeth, Inga, Johnny. Anna, Nils-Uno, Gunn och Stig.

Anmält förhinder: Britt-Inger

 

Ärenden:

§ 1/ Mötet öppnade av ordföranden

 

§ 2/ Till justerare valdes Anna Nordström Ahlenius.

 

§ 3/ Dagordningen fastställdes

 

§ 4/ Inför berättarafton den 5 mars kl 14.00 i Umnäs församlingshem fastställde vi arbetsuppgifterna: Sandra och Sofie säljer lotter, vinsterna utgörs av cd, häften och böcker som vår förening tagit fram. Ulla F. Gunn och Lisbeth svarar för kaffebrödet, Stig köper in kaffe, socker, the och mjölk och vi hjälps åt med serveringen. Vuxenskolan och Länsmuséet svarar för annonsen i Bladet, Länsmuséet betalar Stig-Ove och Susanne för arvode och resa, vår förening betalar lokalhyra. Alla i styrelsen gör vad de kan för att bjuda in, till en som vi hoppas, intressant och trevlig eftermiddag!

 

§ 5/ Vår kassör, Gunn, informerar om att våra medlemmar skickar in årsavgifter på löpande band för 2011 och att kassan för närvarande uppgår till 45856 kr på konto och 1036 kr i handkassan.

 

§ 6/ Vi har fått en uppringning från AF, (Arbetsförmedlingen) i Vilhelmina, som har en arbetslös i Fas tre som eventuellt kan hjälpa till med Bygdebandsarbetet. Marie och Stig ställer samman aktuella arbetsuppgifter och kontaktar AF så snart som möjligt.

 

§ 7/ Arbetet med att ta fram checklistor för berättarafton, sommarutställning och Gratianbladet  färdigställs av Marie och Stig.

 

§ 8/  Marie informerade om arbetet inför Järvsjödagen. Allt mtrl och foton visas på Bygdemuséet som underlag inför besöksdagen i Järvsjö. Vidare blir det utställning av brudkort samt Eivor Sparrmans dokument om Nathanael Andersson.

 

§ 9/ Eskil Rubertsson har filmat Vilhelm Nylander i Akkan när han berättar om sitt liv. Länsmuséet har överfört filmen till en DVD i tre ex. Ett till Eskil Rubertsson, ett till Bygdemuséet Gratian och ett behåller de.

Gunn fick i uppdrag att köpa in en DVD-spelare och en TV till Bygdemuséet.

 

§ 10/ Nästa styrelsemöte hålls i Bastansjö hos Anna och Nils-Uno söndag 10 april kl. 18.00.

Obs klockslaget!

§ 11/ Avslutades mötet.

 

Vid protokollet                                

 

Stig Anderback               Marie Persson                Anna Nordström Ahlenius

Sekreterare                   Ordförande                    Justerare 

Tillbaka