Protokoll 2011-01-16

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 16 januari 2011 i Forsmark hos Lisbeth och Eke Stenvall.

Närvarande: Lisbeth Stenvall, Marie Persson, Gunn Einarsson, Johnny Söderlund och Stig Anderback.

Anmält förhinder: Anna Nordström och Nils-Uno Ahlenius


§ 1/ Ordföranden öppnade mötet.

 

§ 2/ Till justerare utsågs Gunn Einarsson

 

§ 3/ Dagordningen fastställdes.

 

§ 4/ Berättaraftonen i år blir i Umnäs Församlingshem. Medverkan från Länsmuséet med Arkeolog Susanne Sundström. Två alternativa datum fastställdes: söndag 27 febr eller lördag 5 mars, båda kl. 14.00. Efter direktkontakt med Susanne väljer hon den 5 mars.
Ulla F., Gunn och Lisbeth svarar för bakning av kaffebröd och servering, Stig hyr lokal, kontaktar Vuxenskolan angående annonsering, kontaktar Stig-Ove Gustafsson ang hans tidigare löfte att medverka samt ordnar med lotteri samt lånar en bildkanon. Vi hoppas att våra medlemmar skänker några vinster till lotteriet!

 

§ 5/ Kassören informerade om ekonomin för föreningen vid 2010 års slut:
Postgiro 40 397,26 kr, Kassa 400 kr.

 

§ 6/ Gratianbladet lämnas ut till hushållen den 25 januari. Vi hjälptes åt att lägga i postgiro-
blanketter för medlemsavgifterna. Stig ansvarar för inlämningen till Posten. Gunn har aktualiserat listan på medlemmar utanför Gratianbygden. Ulla Fjällström har lovat att hjälpa till med distributionen av Gratianbladet.

 

§ 7/ Britt-Inger, Heidie och Marie arbetar med inscanning av mtrl på Bygdeband. Stig har kontaktat Arbetsförmedlingen i Storuman och Vilhelmina om de har någon arbetssökande som är intresserad av att jobba med Bygdebandsarbetet. Vid nästa styrelsemöte kommer Marie att visa oss vilka möjligheter som Bygdeband ger oss.

 

§ 8/ Inför sommarutställningen på Bygdemuséet efterlyser vi brudkort, tar upp Eivor Sparrmans mtrl om Nathanael Andersson samt visar foton, dokument och texter om byn Järvsjö. Catrine Lyngdell och Marie Persson tillsammans med ättlingar till Lotta och Oskar Karlsson fortsätter planeringen av en dag till sommaren på Järvsjönäset, där den första bosättningen startade.


§ 9/ Helena Nord vid Länsstyrelsen i Västerbotten har sammanställt byakraftverken i länet. Bo Strömberg, tidigare Slussfors, har 2003 gjort en sammanställning över kraftverken i Gratianbygden. Stig har efter kontakt med Bo lånat ut det exemplar som finns på Bygdemuséet. Som ersättning har vi erhållit fem kopior plus en cd. Då har vi möjlighet att låna ut sammanställningen till intresserade personer.


§ 10/ Nästa styrelsemöte hålls i Slussfors hos Gunn och Max Einarsson, söndag 20 febr. kl 17.00.

 

§ 11/ Avslutades mötet.


Vid protokollet

Stig Anderback
Sekreterare


Marie Persson   Gunn Einarsson
Ordförande       Justerare

 

 

Tillbaka