Protokoll 2010-08-29

Protokoll vid styrelsemöte söndag 29 augusti 2010 kl 17.00 på Bygdemuséet.

Närvarande: Marie Persson, Inga Rubertsson,  Lisbeth Stenvall, Gunn Einarsson och Stig Anderback.

 

Anmält förhinder: Henry Fjällström, Britt-Inger Pettersson, Anna Nordström och Nils-Uno Ahlenius.

 

§ 1/ Marie Persson hälsade välkommen till sitt första styrelsemöte som ordförande för hembygdsföreningen Gratian och öppnade mötet.

 

§ 2/ Till justerare valdes Inga Rubertsson.

 

§ 3/ Efter komplettering godkändes föredragningslistan.

 

§ 4/ Sommarens verksamhet utvärderades. Besöksantalet har varit ca 250, det vill säga, ungefär som tidigare år. Bok- och cd-försäljningen har minskat något, däremot har fler av Heidie-s böcker sålts. Vissa dagar har inga besökare kommit. Nästa sommar beslöt vi att ordna kaffeservering genom inköp av en perkulator, inrikta oss på mera guidning med besökarna och ordna mindre föreläsningar. Tänkbara teman är brud- och skolfoton. Marie P och Catrine Lyngdell planerar en kulturdag i Järvsjö med efterföljande släktträff. I vanlig ordning får vi fundera vidare under kommande styrelsemöten.

Det senaste årsmötet efterlyste aktiviteter från fler byar i Gratianbygden.

 

§ 5/ Vår förträfflige kassör Henry Fjällström har muntligen anhållit om entledigande på grund av sjukdom. Efter diskussion åtog sig Gunn Einarsson att sköta bokföringen, under i första hand, till nästa årsmöte. Däremot inte annat arbete, som Henry och hans Ulla utfört, som ex.vis distribution av Gratianbladet med mera. Styrelsen tar tacksamt emot Gunns erbjudande och vill redan nu tacka Henry för ett mycket väl och engagerat och mångårigt arbete i hembygdsföreningen.

Gunn tar kontakt med Henry direkt efter styrelsemötets avslutning.

Inkomsterna under sommaren har räckt till lokalhyra för Bygdemuséet samt lämnat ett mindre överskott. Henry har inför styrelsemötet informerat att inga större händelser har skett vad gäller ekonomin sedan sist. Medarrangör under sommaren har varit Studieförbundet Vuxenskolan som sponsrat oss med annonskostnader i Bladet, vilket vi tackar för!

 

 

§ 6/ Under sommaren har avtal träffats med Bygdeband. Bygdemuséet Gratain var en av 20 platser i Sverige, och den enda i Västerbotten, som fick besök av representanter för Genline, Sveriges Hembygdsförbund och Bygdeband när de presenterade sitt projekt under sin sommarturné.

I databasen Bygdeband kan hembygdsföreningar kostnadsfritt lagra och tillgängliggöra sitt arkivmaterial och göra det sökbart. Under hösten, 17 september, kl. 15.00-18.00 får föreningen besök av Jan Eurenius från Genline, som utbildar i konsten att digitalisera arkiven. Om föreningen lagt in 1000 poster i form av texter, foton och dokument inom ett år, får föreningen 1000 kr, om 5000 poster läggs in inom 12 månader får föreningen behålla den scanner, som lämnades i samband med att avtalet tecknades. Hembygdsföreningens  ordförande Marie Persson hyser gott hopp att den utmaningen ska klaras av. Vidare kan också föreningen få del av de inkomster som Genline får från privatpersoners abonnemang. Utsedda ”inmatare” är Marie, Britt-Inger, Lars L. och Stig. Marie talar med Haidie om hon är intresserad att hjälpa till. Efter utbildningstillfället får styrelsen mera information om Bygdeband.

 

§ 7/ Efter diskussion beslöt styrelsen att låna ut Albert Nilssons foton, som vi fått av Länsmuséet, till Storumans bibliotek. Därefter gör vi ett upprop i nästa nummer av Gratianbladet, om vilka som är intresserade av bilderna. Ev kan de också användas som priser vid det lotteri som vi brukar ha vid årets berättarafton, som denna gång blir under våren 2011 i Forsmarks byastuga.

 

§ 8/ Stig informerade om de foton som våra sommarjobbare Sofie och Sandra tagit på föremål i muséet och som lagts in på en cd. Vidare om två uppsättningar av Gratianbladet år 1961-1969 som vi tacksamt tagit emot av Siv-Inger Rådström. Styrelsens ambition är att överlämna en omgång av alla Gratianblad till Folkrörelsearkivet och till Storumans bibliotek.

 

§ 9/ Västerbottens hembygdsförbund har sitt årsmöte i Vilhelmina, lördagen den 30 oktober.

De som har möjlighet att åka med, hör av sig till Stig!

 

§ 10/ Nästa styrelsemöte hålls söndag 31 oktober, kl. 17.00, hos Inga-Lisa och Stig.

 

§ 11/ Mötet avslutades, vad gäller den teoretiska delen, men fortsatte med det praktiska arbetet att städa undan inför ett nytt verksamhetsår.

 

 

Stig Anderback

Vid protokollet

 

 

Marie Persson                                                   Inga Rubertsson

Ordförande                                                      Justerare

 

 

 

Tillbaka