Protokoll 2010-06-06

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 6 juni 2010.

Plats Bygdemuséet.

 

 

Närvarande: Gunn Einarsson, Jonny Söderlund, Marie Persson, Lisbeth Stenvall, Inga Rubertsson, Britt-Inger Pettersson och Stig Anderback.

Anmält förhinder: Henry Fjällström

 

 

§ 1/ Mötet öppnades.

 

§ 2/ Till justerare valdes Marie.

 

§ 3/ Föredragningslistan fastställdes.

 

§ 4/ Tidigare utsänt förslag till verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår godkändes.

 

§ 5/ Samtliga ordinarie ledamöter vars mandattid utgår vid årsmötet är villiga att låta sig omväljas.

Ersättarna Barbro Karlsson, Heidi Lirell och Nils-Uno Ahlenius kontaktas av ordföranden innan årsmötet.

 

§ 6/ Gratianbladets juninummer utdelas till hushållen inom föreningens område tisdag 8 juni. Ulla och Henry Fjällström har distribuerat bladet per post till medlemmarna utanför vårt område.

 

§ 7/ Ordföranden kontaktar vår kandidat till Näringslivsstipendiet.

 

§ 8/ Diskuterades frågan om sommarens guider på Bygdemuséet. Idealet vore att få någon/några som kan fotografera föremål och registrera dem. Vi hjälps åt att finna lämpliga kandidater.

 

§ 9/ Nästa träff söndag 4 juli, kl. 17.00 på Bygdemuséet. Då gör vi bland annat klart med utställningarna samt upprättar jourlistan för helgöppet.

 

§ 10/ Praktiskt arbete med utställningarna och fastsättning av kontrastband vid nedersta och översta trappstegen.

 

§ 11/ Marie fick i uppdrag att inköpa erforderligt mtrl för uppsättning av foto. Britt-Inger och Marie hjälps åt att besluta hur foton ska ställas ut.

Skidsamlingen är uppsatt av Inga-Lisa och Stig. Nu saknas informationstavlor för respektive skidpar. Inger och Stig-Ove Gustafsson har lovat att leverera dem.

Gunn meddelar att Maud Gustavsson är positiv till att låna ut sin och sin fars, Hugo Gustavssons prissamling till vårt muséum.

Marie informerade om möjligheten att på Internet finna vasaloppsåkare.

 

§ 12/ Avslutades mötet.

Vid protokollet                                

 

 

Stig Anderback                                Marie Persson

Ordf och sekr                                  Justerare

 

 

 

 

Tillbaka