Protokoll 2010-02-28

Protokoll fört vid styrelsemöte 28 februari 2010 i Forsmark hos Ulla och Henry Fjällström.

 

Närvarande: Britt-Inger, Gunn, Johnny, Henry, Lisbeth och Stig.

Anmält förhinder: Anna, Nils-Uno, Marie och Inga.

 

§ 1/ Ulla och Henry hälsade välkommen och Stig öppnade mötet.

 

§ 2/ Till justerare utsågs Britt-Inger.

 

§ 3/ Föredragningslistan fastställdes.

 

§ 4/ Föregående protokoll upplästes och kommenterades.

 

§ 5/ Förberedelserna för berättarafton följdes upp. Vidare beslöt vi att Henry införskaffar tio vinster och ordnar dragning. Gunn köper in kaffe, socker, mjölk, the och saft samt ordnar med perkulator och thermoskannor. Stig kontaktar Stig-Ove vad gäller böcker som vinster, och tar med fyllda termoskannor med kaffe. Vi från styrelsen kommer i tid så vi kan hjälpa till att ställa i ordning.

 

§ 6/ Styrelsen fortsatte med planeringen inför sommaren. 

Namn på skidåkare som tävlade är förutom Hugo och Maud Gustavsson och Jacob Grubbström, som vi tidigare nämnt, Ruben Jonsson, Ivan Hestner och Anders Egelrud.

Stig kontaktar Ivan och Anders samt gör en sammanställning av de predikantresor på skidor som finns dokumenterade.

Britt-Inger har fått i sin ägo ett antal bilder, som hennes morfar, Albert Nilsson, ”Jukt-Albert”

tagit. Länsmuséet har hjälpt till att framkalla från glasplåtar och även haft en utställning av bilderna under 2009. Britt-Inger och Marie ordnar en utställning av bilderna på Bygdemuséet till sommaren. Albert kom från Åkernäs, Juktådalen, och hade med sig sin kamera när han kom till Gratianbygden. Finns foton, tagna av honom i Sorsele? Britt-Inger fortsätter sin efterforskning och Stig tar kontakt med Gösta Laestander, mångårig Sorselebo.

 

§ 7/ Vår förträfflige kassör redovisade den ekonomiska ställningen: Kassa 2890, 60 kr, Plusgiro 39531, 26 kr. Styrelsen gläds!

 

§ 8/ Den inbjudan som gått ut till samtliga hembygdsföreningar i Sorsele och Storuman kommuner ang bildande av kommunkretsar, har inte mött något intresse. Frågan måste nog vila tillsvidare.

 

§ 9/ Förslag till överenskommelse mellan Stig-Ove Gustavsson och Hembygdsföreningen ang. deponering av skidor presenterades. Enligt föreningens föremålsförsäkring med Sveriges hembygdsförbund täcks de ekonomiska villkor som överenskommelsen kräver. Efter diskussion godkände styrelsen överenskommelsen och uppdrog till Stig Anderback att underteckna den. Vidare beslöts att rikta ett tack till Stig-Ove i samband med att han är inbjuden gäst vid berättarafton den 7 mars 2010.

 

 

 

”Överenskommelse

Undertecknad deponerar härmed min samling av skidor, (femton par skidor, två par stavar) till Hembygdsföreningen Gratian. Samlingen ska utställas i föreningens bygdemuséum i Umnäs. Jag eller mina efterkommande äger rätt att med sex månaders varsel återfå föremålen.

Ett av mig försäkringsvärde 2010 är sjuttiofem tusen (75000) svenska kronor. Dokumentation över ursprung, tillverkare, ålder och mått medföljer.

Överenskommelsen undertecknas av båda parter.

Tärnaby februari 2010.

Stig-Ove Gustavsson   Stig Anderback”

 

Styrelsen beslöt att till sommaren göra en inventarieförteckning med foton på de föremål som finns på Bygdemuséet. Den kan lämpligen utföras av de ungdomar som arbetar där i början av muséets öppethållande.

 

§ 10/ Ett erbjudande har kommit från Emma Karlsson ang sitt företag Our Life Tree som skapar och säljer släktböcker. Epost: info@ourlifetree.com

 

§ 11/ Lisbeth tog upp frågan om rullstol till Bygdemuséet. Hon fick i uppdrag att undersöka möjligheten att inköpa en begagnad rullstol.

 

§ 12/ Nästa styrelsemöte hålls hos Britt-Inger och Felix Pettersson, Slussfors, söndag 11 april, 2010, kl. 18.00.

 

§ 13/ Avslutades mötet.

 

 

Vid protokollet

 

 

Stig Anderback                                Britt-Inger Pettersson

Ordförande                                     Justerare

 

 

 

Tillbaka