Protokoll 2010-01-17

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 17 januari 2010, kl. 18.00 i Slussfors hos Gunn och Max Einarsson..

 

Närvarande: Gunn, Anna, Henry och Stig.

Anmält förhinder: Marie och Britt-Inger

 

§ 1/ Gunn hälsade välkommen och Stig öppnade mötet.

 

§ 2/ Till justerare utsågs Gunn.

 

§ 3/ Föredragningslistan kompletterades och godkändes.

 

§ 4/ Vi fortsatte överläggningen om utställningar och aktiviteter sommaren 2010.

Vår förhoppning är att någon by inom Gratianområdet inbjuder till en byadag.

På Bygdemuséet kommer vi att ha de skidor som Stig-Ove Gustavsson deponerat där med korta presentationer av varje skidpar. Under våren inventerar vi vilka duktiga skidåkare vi haft i bygden och presenterar dem. Då tänker vi på tävlingsåkare som Hugo Gustavsson i Gardsjönäs och hans dotter Maud och Jakob Grubbström, Forsmark. Vi har också personer som hade skidor som fortskaffningsmedel. Exvis Efraim Fjällström, Abborrberg och Ernst Bergfors, Slussfors på sina predikoresor och skogsarbetare som Sigvard Dahlgren som varje dag åkte skidor till arbetet, trots långa avstånd. Genom att visa platser och avstånd på en karta kan det bli en intressant utställning.

Gunn kontaktar Maud Gustavsson och vår fotoarkivarie Marie letar fram bilder. Alla i styrelsen tänker efter vilka personer som vi kommer ihåg i skidsammanhang.

 

§ 5/ Berättarafton anordnas i Adventkyrkan i Slussfors, söndagen den 7 mars kl. 15.00. Inbjuden gäst är Stig Ove Gustavsson, Tärnaby. Han berättar från sitt omväxlande och intressanta liv och sjunger egna visor.

Gunn ordnar med lokalen, kontaktar studieförbund som medarrangör och bakar en kaka, Inga-Lisa A bakar kaka och Ulla F bullar.

Henry ordnar med lotterier och Stig annonserar i Bladet, Föreningsannonser i VK och VF samt Slussforsbladet. Vi hjälps åt med serveringen.

 

§ 6/ Vi tog del av den Tillgänglighetsplan för Bygdemuséet som utarbetats av Maria Paulsson och Anders Björkman från Länsmuséet.

År 2010 ska enkelt avhjälpta hinder vara åtgärdade i lokaler och på platser dit allmänheten har tillträde. Definitionen av sådan hinder enligt Boverket är hinder ”som med hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna på platsen kan anses rimliga att avhjälpa.” De ekonomiska konsekvenserna måste också tas hänsyn till.

Stig fick i uppdrag att tillsammans med fastighetsägaren Jarl Orrkvist komma med förslag till styrelsen om vilka hinder som kan åtgärdas.

 

§ 7/ Henry redovisade föreningens ekonomi per 2009-12-31:

Kassa 3880.60 kr, Postgiro 30 427,64 kr. Inga skulder.

 

§ 8/ Skattemyndigheten har beviljat vår förening skattebefrielse.    

§ 9/ Länsförbundet har rekommenderat att kommunkretsar ska bildas av hembygdsföreningar i respektive kommun. Syftet är att genom samarbete bli starkare att påverka kommunen i olika frågor samt att stödja varandra.

Stig har skrivit till samtliga föreningar i Storuman och Sorsele och inbjudit till träff. Endast två föreningar i Storuman kom till träffen den 12 december 2009, nämligen Storumans och Gratians hembygdsföreningar. Henry och Stig representerade Gratian, och från Storuman Ingrid Lindström, Lillemor Helmersson och Enge Gustavsson.

Information gavs om Regeringens pengar till ”Hus med historia”.

Vi kom överens att inbjuda samtliga hembygdsföreningar i kommunen till en träff under våren. Anmälan till Stig senast månadskiftet jan-februari 2010. 

 

§ 10/ Nästa styrelsemöte hålls i Forsmark hos Ulla och Henry Fjällström, söndag 28 februari kl. 18.00 .

 

§ 11/ Avslutades mötet.

 

 

Vid protokollet                                                   Justerare

 

 

Stig Anderback                                                  Gunn Einarsson      

 

 

Tillbaka