Protokoll 2009-08-30

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 30 augusti 2009.

Plats: Bygdemuséet Gratian.

 

Närvarande: Gunn, Henry, Marie, Johnny, Lisbeth och Stig.

Anmält förhinder: Anna, Nils-Uno och Britt-Inger.

 

§ 1/ Mötet öppnades.

 

§ 2/ Till justerare valdes Lisbeth.

 

§ 3/ Föredragningslistan godkändes.

 

§ 4/ Protokollet från årsmötet upplästes och kommenterades. Lisbeth Stenvall, som efterträder Birgitta Sandberg, hälsades välkommen i styrelsen.

 

§ 5/ Vi gjorde en summering av sommarens aktiviteter. Antal besökare på Bygdemuséet har varit ca 200, varav 30 barn. Inkomsterna i form av inträde och bokförsäljning har varit ungefär som tidigare år. Samarbete har skett med Länsmuséet, Kulturakademin, Vuxenskolan och ABF. Utställningarna ”200 år av fred”, ”Gratianbygdens bilhistoria”, ” Viktor Svedbergs bilder samt ”Stockholmsresan för klass 7, 1949” var uppskattade. Den senare utställningen har initierats av Elisabeth Strömberg – Oskarsson, som var en av eleverna.

Marie har tagit emot beställningar på fotokopior av Svedbergs bilder.

Berättarföreställningen av ”Krönikespelet”, som gavs 4 juli i samband med Bygdemuséets öppnande, blev också lyckad. Staffan Svedberg filmade och en cd med föreställningen har tryckts upp och säljs för 100 kronor. Beslöts att de åtta  medverkande i berättarföreställningen får var sitt ex  av inspelningen.  

Bygdemuséet var öppet from 4 juli – 19 juli, alla dagar, samt därefter helger tom 9 augusti. Styrelsen riktar ett varmt tack till alla som medverkat i sommarens aktiviteter.

Vi kunde glädja oss åt den applåd vi fått i länstidningarna från en besökare! Personen ifråga ansåg att vi gör ett bra jobb i föreningen. Det tar vi till oss !

Då besöksantalet sjunkit under senare delen av sommaren finns det anledning att diskutera muséets öppethållandet inför nästa säsong.

 

§ 6/ Vår kassör informerade om att ekonomin är god. 32 118 kr på pluskonto och 3760 kr i kassan och inga skulder eller obetalda fakturor. Med tanke på den goda ekonomin beslutade styrelsen att arrangera någon form av arrangemang under hösten 2009. Uppdrogs åt ordföranden att kontakta Länsförbundet om intressanta aktörer och komma med förslag till nästa styrelsemöte.

 

§ 7/ Inför nästa sommar föreslog Marie att vi efterlyser medverkan från byar inom hembygdsföreningens område. Det kan gälla arrangemang som hålls i den aktuella byn och/eller att en utställning ordnas på Bygdemuséet. Vi fortsätter diskussionen om nästa års aktiviteter vid kommande styrelsemöten under året.

 

§ 8/ Hembygdsförbundet ämnar upprätta en karta över länets hembygdsgårdar och –föreningar. Styrelsen beslöt att vår förening ska vara med i den inventeringen. Ordföranden kontaktar ansvarig person.

§ 9/ År 2010 ska alla offentliga lokaler vara tillgängliga även för funktionshindrade personer.

Länsförbundet inbjuder till en två dagars kurs i Sorsele 19 – 20 september. Tyvärr kan ingen från vår förening delta. Däremot tackar vi ja till den kostnadsfria tillgänglighetsinventering som Länsförbundet erbjuder. Ordföranden kontaktar och inbjuder Maria Paulsson, som är ansvarig för inventeringen.

Med tanke på den breda trappan upp till vårt museum anser styrelsen att det bör vara möjligt med en trapphiss.

 

§ 10/ Nästa styrelsemöte blir söndagen den 4 oktober, kl 18.00 i Harrvik,  hos Siv och Johnny Söderlund.

 

§ 11/ Avslutades mötet samt därefter plockade vi ner utställningarna och  ställde i ordning lokalerna inför vintervilan.

 

 

Vid protokollet

 

Stig Anderback                                                  Lisbeth Stenvall

Ordförande                                                      Justerare

 

 

 

Tillbaka