Protokoll 2009-06-30

Protokoll fört vid styrelse- och arbetsmöte 30 juni 2009 i Bygdemuséet.

 

Närvarande: Inga, Jonny, Britt-Inger, Henry, Gunn, Anna och Stig.

 

Anmält förhinder: Marie

 

§ 1/ Mötet öppnas.

 

§ 2/ Till justerare valdes Henry

 

§ 3/ Föredragningslistan kompletterades och godkändes

 

§ 4/ Fastställdes jourlistan för Bygdemuséet. Två datum saknar personal. Vi frågar vid årsmötet. Biläggs protokollet.

 

§ 5/ Vi gratulerar Marie och Peder till deras son!!! Britt-Inger ordnar en present från hembygdsföreningen.

 

§ 6/ Henry köper in saft och kakor till besökare.

 

§ 7/ Avslutades styrelsemötet.

 

Därefter gjorde vi det avslutande arbetet med utställningarna.

 

Vid protokollet

 

 

Stig Anderback                                                                   Henry Fjällström

Ordf                                                                                 Justerare

 

 

Tillbaka