Protokoll 2009-05-03

Protokoll vid styrelsemöte 2009-05-03 hos Ulla och Henry Fjällström, Forsmark.

 

Närvarande: Jonny, Gunn, Henry och Stig.

Anmält förhinder: Marie, Britt-Inger, Inga , Anna och Nils-Uno.

 

§ 1/ Mötet öppnas.

 

§ 2/ Till justerare utsågs Henry Fjällström.

 

§ 3/ Föredragningslistan godkändes.

 

§ 4/ Föregående protokoll upplästes, kommenterades och lades till handlingarna.

 

§ 5/  Marie och Britt-Inger har börjat numrera Svedbergs bilder – sammanlagt 700 !
-och skriver text till vissa av dem. Marie kontaktar Staffan Svedberg om rättigheterna
till bilderna samt hur vi gör med ev. beställningar.
En vägg tas i anspråk för Gratianbygdens bilhistoria. Stig har skrivit ner några av de historier
som vi fick höra under den senaste berättaraftonen och Marie ordnar med foton.

Med de fyra vepor om Märkesåret 1809 som vi får låna av Länsmuséet samt människoöden från
vår bygd har vi material till sommarens utställning.
I glasmontern placerar vi bildelar/tillbehör, körkort etc.

 

Öppningsdagens program på Bygdemuséet beslutade vi preliminärt så här:

11.00 Bygdemuséet öppnar liksom hemslöjdsutställningen.

12.00 Servering, som Umnäsara arrangerar. Hålls öppet under eftermiddagen.

13.00 Årsmöte med hembygdsföreningen

14.00 Berättarföreställning, delar av Krönikespelet. Därefter utdelning av Årets Kulturstipendium.

16.00 Bygdemuséet stänger för dagen.

Stig kontaktar studieförbundet Vuxenskolan ang. samarrangemang.

 

§ 6/ Gratianbladet nr 64, ges ut i början av juni 09 och innehåller:

Sommarens program med utställningar,Märkesåret 1809 samt bilhistoria

Berättarföreställning, delar av  Krönikespelet,

Kort sammandrag av senaste berättarafton

Vindkraftsplaneringen i kommunen

Kallelse till årsmöte med hembygdsföreningen

Jukt-Alberts bilder på Länsmuséet

Upprop om historier och talesätt/ fyndiga repliker från Gratianbygden

Foton

 

§ 7/ Vid den informationskväll i Umnäs om vindkraftsplanering som ordnats av
hembygdsföreningen och Vuxenskolan deltog 12 personer. De områden som ligger
inom Gratianbygden är Bastanliden,  Kirgisliden och Norra Gardfjället.

Bastanliden: Inga riksintressen, däremot jaktintressen. Vägar saknas och en etablering
skulle innebära nya vägar som underlättar tillgängligheten.

Kirjesliden: Inga riksintressen men området väl använt av skotertrafikanter. Stort jaktintresse.

Norra Gardfjället: Riksintressen som rörligt friluftsliv, rennäring, skotertrafik, höga naturvärden, rekreationsområde.

Planen ska tas i kommunfullmäktige februari 2010 och innan dess ska samråd ha tagits med berörda.

I övrigt se www.hembygdgratian.se under Aktuellt.

Har Du synpunkter eller frågor på vindkraftsplaneringen i Storuman/Sorsele kommuner
kontakta Erika Arklöf, tel. 0951-14075, mobil 070- 923 77 10, erika.arklof@storuman.se

 

§ 8/ Länsförbundet har sitt årsmöte i Bureå den 16 maj 2009. Tyvärr har ingen möjlighet
att representera vår förening. Stig meddelar Ann-Katrin i Umeå.

 

§ 9/  Nästa styrelsemöte hålls söndag 7 juni på Bygdemuséet kl. 17.00. OBS klockslag!!

 

§ 10/ Avslutades mötet.

 

Vid protokollet                                

 

 

Stig Anderback                                Henry Fjällström

Ordförande                                     Justerare

 

 

 

Tillbaka