Protokoll 2009-02-01

 

Protokoll vid styrelsemöte 2009-02-01 hos Britt-Inger och Felix Pettersson.

 

Närvarande: Birgit, Sixten, Britt-Inger, Gunn, Jonny, Inga, Henry och Stig.

Anmält förhinder: Marie

 

§ 1/ Mötet öppnades.

 

§ 2/ Till justerare valdes Gunn.

 

§3/ Föredragningslistan kompletterades och godkändes.

 

§ 4/ Föregående protokoll kommenterades och las till handlingarna.

 

§ 5/ Informerades om de kontakter som tagits inför planeringen av sommarens utställning och aktiviteter. Ordf. fick i uppdrag att fortsätta samtalen med Lasse Lönnback, Britta Lundgren på Länsmuséet och Lisa Wahlbom, redaktör – Sveriges historia, att ordna en utställning om vilka följder märkesåret 1809 hade för Lappmarken och för vår bygd. En berättarföreställning om Krönikespelet anser styrelsen vara fullt möjlig att genomföra. Förslag: Lasse tar fram manus och står för berättandet, Bert-Ove spelar samen Sjul, Stig nybyggaren Natanael, Britt-Inger Lirell eller Catrine Anderback spelar Gratiamor. Kanske vi kan få flera av de tidigare amatörerna att ställa upp!? Förfrågan har kommit från Britta L på Länsmuséet om en föreställning i Umeå under sommaren 2009.

Bidrag kan också sökas till förmedling/utställningar och teaterföreställningar om kontakter finns/har funnits med Finland. Under krigsåren 1939-45 fanns finska barn i vår bygd, bland annat fyra syskon i Strömsund. Finns flera Finlandskontakter genom åren?

Vad säger våra medlemmar om dessa planer? Hör av er!

 

§ 6/  Vår hembygdsförening finns med i de referensgrupper som bildats om vindkraftsetablering i kommunen. Stig och Sixten informerade från de träffar som hållits i Storuman, 20 nov. 2008 och 29 jan 2009. Innan detta års slut ska gemensamma bedömningsgrunder och synsätt för etablering av vindkraft ha utarbetats i Storumans respektive Sorseles kommun. Intresset är stort från flera vindkraftsföretag.

Storblaiken ses som det mest lämpliga området för etablering eftersom det redan är påverkat av gruvdrift. Även Umbyns sameby har accepterat.

Områden inom Gratianbygden är Bastanliden, Norra Gardfjället, Girjesliden och Järvsjöliden. Projektledningen är intresserad av reaktioner från berörda markägare och ortsbor. Hittills har de flesta deltagarna på träffarna varit positiva men vill diskutera närmare placering och antal verk på resp. plats.

Informations- och samrådsträffar kommer att hållas under året. Nästa träff blir vecka 11, dag har inte fastställts.

 

§ 7/ Gratianbladet, nr 63, januari 2009, har skickats ut av Ulla och Henry till medlemmar samt alla hushåll i Gratianbygden.

 

 

§ 8/ Stig informerade om

-          Seminarium Skola-Hembygd-Muséum i Dalkarlså folkhögskola fredag den 20 mars.

-          Arrangörer: Sveriges hembygdsförbund, Länsmuséet och Västerbottens hembygdsförbund

-          Invigning av Informationsön i Storumans kommun-bibliotek lördag den 28 mars

-          Heldag om kyrkoherde Johannes Mörtsell i Stensele församlingshem lördag 21 februari

Mörtsell var kh under byggandet av Stensele kyrka 1884-86 och anfader till bland annat Mörtsellarna i Storuman. Kopior av tre tusen brev av JM finns bevarade. Bibl. Åke Lidén vid Umeå universitet föreläser, Stig berättar om kyrkbygget och tidsenlig mat serveras.

 

§ 9/  Henry informerade om föreningens ekonomi. Just nu strömmar det in medlemsavgifter för 2009. Tillgångarna är i dag ca 35000 kr minus distributionskostnaderna för Gratianbladet.

Gunn hade förslag på ett bra bokföringsprogram för föreningen.

 

§ 10/ Inga föreslår att ett bildcollage med text om Portbroarnas historia sammanställs och placeras vid rastplatsen söder om broarna. Styrelsen bifaller förslaget. Vi hjälps åt att tänka ut bästa praktiska lösningen. Anslagstavla med inplastade bilder eller en pärm som förvaras i ett vattentätt skåp?

 

§ 11/ Fördelades arbetsuppgifter vid berättarafton i Församlingshemmet i Umnäs, söndag 22 februari, kl. 15.00. Temat blir Gratianbygdens bil-historia. Marie har tagit fram ett antal foton på gamla bilar som vi har som underlag för berättandet. Ulf Oskarsson och Sven-Åke

Dahlgren tar med sig dragspelen.

Britt-Inger: Köper in två sorters kakor, kaffe, thé, socker, mjölk och saft samt frågar Ella-Pia om hon bakar bullar. Vi hoppas på 70 deltagare.

 

Gunn: bakar mjuk kaka

 

Henry: ordnar lotteri och vinster

 

Stig: bokar lokal, annonserar i Bladet och Föreningsannonser, kontaktar studieförbund som medarrangör.

 

§ 12/  Nästa styrelsemöte, söndag 15 mars, kl. 18.00 i Slussfors hos Gunn och Max

 

§ 13/ Avslutades mötet.

 

 

Vid protokollet

 

 

Stig Anderback                                Gunn Einarsson

Ordf.                                             Justerare

 

 

Tillbaka