Protokoll 2008-11-16

 

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 16 november 2008 hos Inga-Lisa och Stig.

Närvarande: Anna, Nils-Uno, lilla Teresia, Gunn, Britt-Inger, Henry, Jonny och Stig.

Anmält förhinder: Marie.

 

§ 1/ Mötet öppnades. Anna och Nils-Uno gratulerades. Under sommaren har de gift sig och begåvats med Teresia. Styrelsen överlämnade en bordsflagga som ska hissas varje gång Teresia har bemärkelsedag!

 

§ 2/ Till justerare utsågs Britt-Inger Pettersson.

 

§ 3/ Föredragningslistan godkändes.

 

§ 4/ Föregående protokoll upplästes och kommenterades.

 

§ 5/ Aktiviteter sommaren 2009 diskuterades. Tidigare har vi föreslagit ”Gratianbygdens bilhistoria” som utställningstema. Den tanken har vi kvar.

Innan vi definitivt beslutar om tema ska undersökas om firandet av ”200 år av fred” kan vara något också för oss. Minnet av 1809 –års fred kommer att firas runt om i landet och kanske framför allt i Norrland med tanke på de avslutande strider som utkämpades vid Norrlandskusten. Den påbörjade koloniseringen av Lappland fick extra fart efter 1809. Bland annat kom de första nybyggarna till Gratianbygden från kusttrakterna strax efter 1808-09 års krig och härifrån vidare upp efter Umeälven mot norska gränsen. Tärnaområdet är som bekant den senast bebyggda dalgången i vårt land.

En aktivitet kunde vara att uppföra Krönikespelet som en berättarföreställning. Då krävs inte så många ”skådespelare”. Vi bedömer som orealistiskt att bemanna alla roller. Manusförfattaren, Lars Lönnback, har informerats och har inget att invända mot den tanken.

Styrelsen beslöt att avvakta med definitivt beslut om tema och uppdrog till Marie och Stig att närmare utreda frågan.

 

§ 6/ Beslöts att årets berättarafton 2009 blir i Umnäs församlingshem, söndag 22 februari, kl. 15.00. Efter diskussion antogs Britt-Ingers förslag att tema för kvällen blir ”Gratianbygdens bilhistoria”. Vi hoppas Ulf Oskarsson kan bidra med lite dragspelsmusik! Kanske också en hemmagjord visa på kvällens tema!!!

Planeringen av det praktiska får anstå tills nästa styrelsemöte.

 

§ 7/ Beslöts att anskaffa 100 ex av Talboken Nybyggare. Henry åtgärdar. Beslöts också att söka villiga försäljare, exvis Studieförbunden, Länsmuséet m. fl.

 

§ 8/ Diskuterades innehållet i Gratianbladet nr 63 som ges ut i januari 2009.: Följande rubriker nämndes:

Den gångna sommarens aktiviteter, talboken, Näringslivsstipendiet 2008, USA-besök,

Informationsön, Vindkraftsplaner i kommunen, Tankar inför sommaren 2009, berättarafton.

Numret begränsas till Fyra A-4 sidor. Som tidigare hjälper oss Pia Sögren och Nanny-Maja Anderback med redigeringen. Vi hoppas att få använda foton av förslagsvis: Marie Persson, Marit Bergfors, Håkan Fjell och Staffan Svedberg. Redaktör Stig Anderback.

 

§ 9/ Referensgruppen för Vindkraftsplanering i Storumans kommun träffas för upptaktsmöte torsdag 20 november kl.18.00 på Brandstationen i Storuman. Beslöts att Stig representerar hembygdsföreningen. Fler från föreningen är välkomna att delta. Hör av er till Stig!

 

§ 10/ En faktura från Stig Anderback presenterades avseende papper och färgpatroner för protokoll under tiden 2004-2008,  resekostnader för affischering, resor som ledare för studiecirkel i föreningens regi samt för deltagande i styrgruppen för Informationsö i kommunen. Styrgruppen har haft sju träffar varav fem i Storuman, en i Tärnaby och en i Umnäs.

Fakturabelopp 2656 kr.

Fakturan godkändes. Stig deltog inte i beslutet.

 

§ 11/  Anna och Nils-Uno hade en fråga om föreningen vill ta emot en gammal mangel som gåva. Eftersom utrymmet är begränsat på Bygdemuséet beslöt styrelsen att tacka nej till erbjudandet.

 

§ 12/ Avslutades mötet.

 

 

Vid protokollet                                        

 

 

Stig Anderback                                        Britt-Inger Pettersson

Ordförande                                              Justerare

 

 

 

Tillbaka