Protokoll 2008-09-28

 

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 28 september 2008 hos Inga-Lisa och Stig Anderback.

Närvarande: Gunn Einarsson, Jonny Söderlund, Henry Fjällström och Stig Anderback.


Anmält förhinder: Marie P, Britt-Inger P, Anna N och Nils-Uno A.


§ 1/ Mötet öppnades.


§ 2/ Till justerare utsågs Gunn E.


§ 3/ Dagordningen fastställdes.


§ 4/ Uppföljning av sommarens arrangemang: -Utställningen Post i väglös bygd med våra tidigare lantbrevbärare och Staffan Svedbergs visning av sin far Viktors bilder var uppskattade och omkring 250 personer besökte Bygdemuséet under sommaren. Berättarföreställningen –Livskraften- i Ankarsunds Folkets Hus samlade 40 besökare. Studieförbunden var i nämnd ordning medarrangörer – Medborgarskolan, Vuxenskolan och ABF. Styrelsen riktar ett stort tack till dem samt till Marie Persson, Kurt Hamre och Staffan Svedberg för deras medverkan. Ungdomarna Marielle Dahlgren och Jenny Sandberg, som jobbade var sin vecka på Bygdemuséet, tackar vi varmt.

Årets Näringslivsstipendium gick till makarna Angela och Petter Karlsson, Slussfors. De har tagit över lantbruket från Petters föräldrar samt erövrat ett VM med flera utmärkelser i hundspannskörning.

Talboken Nybyggare av Erik Gardeström har tagits fram i 50 ex. Ett antal gratisex har lämnats till Linnea Gardeström och hennes döttrar samt till Carl-Axel Nordenberg, inläsare av boken. Resterande ex har sålts. Styrelsen beslöt att ta fram ytterligare 50 ex.

Från USA kom ättlingar till Gratiamor och –far på besök. Sonen Jakob Jonsson,1811-1890, flyttade till Barsele och tre av hans son-sons-söner emigrerade till Amerika i början av 1900-talet. Mer information om släkten kommer i nästa nr av Gratianbladet.

Som en första idé till nästa års utställning på Bygdemuséet föreslogs -Gratianbygdens bilhistoria. De första bilarna i bygden, lastbilsåkare och taxiföretagare, skolskjutsar.

Vid kommande styrelsemöten fortsätter vi diskussionen!


§ 5/ Kassören redovisade föreningens ekonomi: Giro 20.500 kr och kassa 13.400. Vår ekonomi är god!


§ 6/ Det fortsatta arbetet med Informationsön i Storumans kommunbibliotek pågår i planerad takt. Marie Persson har fått ett halvårsförordnande på halvtid och arbetar tillsammans med Hillevi Wadensten, Länsmuséet och Carina Johansson, Kommunbiblioteket.

Styrgruppen som bildats ska vara en påtryckningsgrupp för kulturen i kommunen. Framöver kan det bli aktuellt att söka pengar från olika håll, till inventeringar, utställningar, programturnéer eller andra projekt. Västerbottens museum och DAUM kan vara intressanta parter i dessa sammanhang.


§ 7/ Till Länsförbundets höststämma i Dorotea lördagen den 25 oktober anmäls Jonny Söderlund och Henry Fjällström. Stig finns med i förbundsstyrelsen och kör. Två personer till ryms med i bilen. Den som är intresserad att delta måste anmäla sig till Stig före 17 oktober!

Avresa 07.00, återkomst ca 18.30.


§ 8/ Information lämnades från Riksmötet i Kiruna. Bland annat antogs den motion som lämnats från Västerbotten om uppvaktning om den nya lärarutbildningen. –Utrymme måste beredas för ökade kunskaper om hembygd och närsamhälle. Det skapar naturliga kontakter med föräldrar och lokalbefolkning och stärker elevernas identitet och självkänsla.

Arrangemangen vid sidan av de sedvanliga förhandlingarna var mycket intressanta med besök i underjordsgruvan, Ishotellet och Kyrkan i Jukkasjärvi samt information om det omfattande arbetet att flytta delar av staden.


§ 9/ Skriftlig förfrågan har kommit från Storumans kommun, via projektledaren Erika Arklöf, om hembygdsföreningen är intresserad att ingå i en referensgrupp med uppgift att påverka utbyggnaden av vindkraft i kommunen. Arbetet kommer att bestå av tre till fyra möten under tiden fram till december 2009. Referensgrupperna ska ha bred förankring i kommunen och fungera som bollplank. Längre fram i arbetet kan det bli aktuellt med mer lokala grupper på specifika platser.

Efter diskussion beslöt styrelsen att säga Ja till att ingå i en av Storuman kommuns referensgrupp.


§ 10/ Nästa styrelsemöte hålls söndag 16 november, kl. 18.00 i Umnäs hos Inga-Lisa och Stig.


§ 11/ Avslutades mötet med att Henry påminde om berättarföreställningen i Ankarsund 1 oktober och Inga-Lisa bjöd på tårta, som tack för att hon fick delta i Riksmötet i Kiruna.


Vid protokolletStig Anderback Gunn Einarsson

Ordf Justerare


 

Tillbaka