Protokoll 2008-03-30

 

Protokoll fört vid styrelsemöte  på Forsnacken 2008-03-30 hos Britt-Inger och Felix Pettersson.

Närvarande: Inga, Britt-Inger, Jonny, Rolf, Henry, Gunn, Nils-Uno, Anna och Stig.

 

§ 1/ Mötet öppnades.

 

§ 2/ Till justerare utsågs Britt-Inger Pettersson.

 

§ 3/ Föredragningslistan fastställdes.

 

§ 4/ Stig informerade från styrgruppens arbete med fotoarkiv och Informationsö i Storumans kommun. Vårt förslag till kommunen om fotoarkiv har mottagits positivt och nu är arbetet igång, kopplat till Länsmuséets arbete att skapa en Informationsö i Storumans bibliotek.

Foto kommer att bli tema för Informationsön. Fotografer och deras samlingar presenteras via databaser och utställningar.

Efter diskussion beslöt styrelsen att bidra med följande förslag på innehåll till Informationsön förs fram till styrgruppen: Nybyggarepoken med ströängar, Mejeriet i Magasjön och dess entreprenör Johan Nyberg och Barbro Karlssons presentation av fornfynd i Gratianområdet. Vidare att bygdemedel söks för finansieringen.

Styrgruppen har hittills haft två träffar och den tredje är planerad. Information från arbetet kommer löpande att delges hembygdsföreningens styrelse.

 

§ 5/ Thorwald Tomasson har per telefon frågat om Bygdemuséet Gratian är intresserad av följande gåvor: en gammal kostym och en trenchoat, båda i mycket gott skick samt av en råoljemotor som finns på Storholmen. Kläderna är styrelsen tacksam att ta emot, men råoljemotorn måste vi titta närmare på, innan vi säger ja eller nej. Jonny berättade att avverkning kommer att ske på Storholmen och då skulle det finnas möjlighet att ordna med frakt av motorn. Stig håller fortsatt kontakt med Thorwald.

 

§ 6/ Anna och Nils-Uno, som representerat hembygdsföreningen vid Lantbruksriksdagen i Lycksele informerade: Över 1100 deltagare var samlade, däribland 4 ministrar och 13 representanter från regeringskansliet. Under år 2008 kommer två propositioner att läggas, dels om klimat dels om infrastruktur. Vidare en forskningsproposition år 2009. Underlag för dessa propositioner insamlades under olika seminarier.

Stort intresse finns i dag för energiutvinning från vindkraft, sol och uppgradering av vattenkraft. Energigrödor som rörflen är intressanta men stupar förmodligen på behovet av mer storskalig verksamhet än vad som är möjligt i vår bygd.

Det finns möjligheter till bidrag för landsbygdsutveckling inom olika områden från  Landsbygdsprogrammet, från Leaderprogrammet och från Bygdemedel. Viktigt är att veta vad man vill!

Hembygds- respektive släktforskning, som tidigare existerat var för sig, kommer nu att bindas ihop. Se vidare på www.bygdeband.se 

Problem i vår bygd är generationsväxlingen, markägandet som ofta är fokuserat på jakt och fiske, det höga markpriset och på Jantelagen, som inte tycker om utmaningar och nytänkande.

Ett tack riktades till styrelsen från Anna och Nils-Uno som upplevde riksdagen som intressant och berikande.

 

§ 7/  Berättarafton, söndag 20 april, som vi tidigare beslutat om, blir i Forsmarks byastuga, kl. 18.00 i samarrangemang med Vuxenskolan.  Mona och Love Ersare kommer tidigare under dagen att uppträda i Storuman. Kostnad 5500 kronor inkl resor för vår del.

Lokalen är tingad via Siv Grubbström, som tillsammans med Berit Grubbström och Inga-Lisa Anderback också svarar för bakning av kaffebröd. Britt-Inger köper in kaffe, the mm, Henry ordnar med lotteri, styrelsen satsar vinster till lotteriet och Stig annonserar i Bladet och i Portalens hemsidor. Vi söker samverkan med kommunen för fördelning av rese- annons- och övriga kringkostnader.

 

§ 8/ Mikael Jakobsson informerar den 20 maj om filminventeringen av smalfilm, som Västerbottens Hembygdsförbund svarar för. Annons kommer om plats - förmodligen Storuman eller Stensele - samt klockslag.

 

§ 9/ Sveriges Hembygdsförbund håller sin riksstämma 2008  i Kiruna 13 – 15 juni. Stig är utsedd som ombud för Västerbottens hembygdsförbund. Ingen från vår styrelse hade möjlighet att delta. Som deltagare från vår förening utsågs Inga-Lisa Anderback. Ingen ersättning utgår för boende och resa. Anmälan ska vara insänd senast 15 april och anmälan är bindande.

 

§ 10/  Det börjar nu dra ihop sig inför arbetet med sommarens utställning. Stig håller kontakt med Kurt Hamre som lovat oss lån av mtrl och information från den utställning han haft om postväsendet. Vidare hjälps vi åt med information om de lantbrevbärare som verkat i vår bygd. Rolf, exvis samlar fakta och historier om Anders Jonsson. Stig kontaktar Sven-Ola Lönnback om Postrennets historia och Nils-Uno har  kontakt med en filateliintresserad i Umeå.

 

§ 11/  Henry redovisade ett medlemstal av 121 medlemmar och ett saldo av 43.734 kronor.

Styrelsen riktar ett tack till vår kassör och till alla våra troget betalande medlemmar!

 

§ 12/ Nästa styrelsemöte blir i Forsmark, söndag den 4 maj kl. 18.00  hos Ulla och Henry Fjällström.

 

§ 13/ Avslutades mötet.

 

Vid protokollet

 

 

 

Stig Anderback                                      Britt-Inger Pettersson

Ordf                                                         Justerare

 

Tillbaka