Protokoll 2008-01-27

Protokoll från styrelsemöte 2008-01-27 hos Sigrid och Rolf Rubertsson i Gardsjönäs.

 

Närvarande: Britt-Inger, Marie, Inga, Jonny, Henry, Gunn, Rolf och Stig.

Särskilt inbjudna: Carina Johansson, Kommunbiblioteket och Kurt Hamre, Storumans hembygdsförening.

Anmält förhinder: Anna och Nils-Uno.

 

§ 1/ Ordf hälsade välkommen och öppnade mötet.

 

§ 2/ Till justerare utsågs Inga Rubertsson.

 

§ 3/ Föredragningslistan fastställdes.

 

§ 4/ Föregående protokoll upplästes, kommenterades och lades till handlingarna.

 

§ 5/ Diskuterades frågan om ett fotoarkiv i Storuman kommun tillsammans med våra inbjudna gäster. Efter avslutad diskussion var vi överens att uppdra till Carina Johansson och Stig Anderback att inlämna en skrivelse och förslag till  kommunens nämnd för utbildning, kultur och fritid under rubriken:

”Bevara och synliggör det lokala kulturarvet. Skapa ett kommunalt fotoarkiv i Storumans kommun!”

Skrivelsen läggs som bilaga till protokollet.

 

§ 6/ Inför sommarens utställning om ”Postgången före landsvägen” informerade Kurt Hamre om det mtrl som han och Bo Martin Norrman tog tillvara vid omorganisationen om postväsendet. Mtrl som nu finns magasinerat på Hembygdsgården i Storuman. Kurt hälsade representanter från Gratian välkomna att ta del av samlingen och löfte att få låna de föremål som kan användas vid den planerade utställningen. En inventeringslista överlämnades. Där fanns bland annat förtecknade tidtabeller för hästskjutsar från 1905, portogram, uniformsmössor, blankettlådor för lantbrevbärare, brevbärar-väskor, cykelväskor för brevbärare, järnvikter för paket- och brevvågar, postlitteratur mm. Som grädde på moset: En ny diligensföraruniform!. Kurt ansåg att diligensförarna och deras arbete var mer eller mindre bortglömt !

Styrelsen tackade Carina och Kurt för deras värdefulla medverkan i dagens ärenden.  Kurt inbjöds att medverka vid invigningen av utställningen lördag 5 juli 2008 på Bygdemuséet Gratian, vilket han också tackade Ja till.

Stig tar kontakt tas med Kurt om lämplig dag för besök på Storumans hembygdsgård.

 

§ 7/ Inför vårens berättarafton har Mona och Love Ersare preliminärt bokats för den 20 april i Församlingshemmet i Umnäs. De har lovat definitivt besked  före 15 februari.

 

§ 8/ Gratianbladet nr 61 är nu utskickat. De överexemplar som vi har kan med fördel användas till värva fler medlemmar!

Siv Inger Rådström, Stensele, har meddelat att hon vill skänka en komplett samlig Gratianblad till Bygdemuséet. Styrelsen tackar och tar emot!

 

§ 9/ Styrelsen beslöt att ställa in den traditionella studieresan sommaren 2008 och i stället lägga pengarna på teaterföreställningen ”Livskraften” med Marianne Folkedotter och Hans-Ola Stenlund.

 

§ 10/ Vår kassör, Henry, efterlyste besked om hur länge en person ska kvarstå som medlem i hembygdsföreningen, om inte medlemsavgift inbetalas. Den regel som han hittills tillämpat är tre år. Styrelsen fastställde den generösa regeln. Henry kunde glädja styrelsen med att våra medlemmar överlag är mycket bra på att betala sina medlemsavgifter! Tryckning och distribution av G-bladet är betalda och vår ekonomi är god!

 

§ 11/ Nästa styrelsemöte hålls söndag 30 mars, kl. 18.00 hos Britt-Inger och Felix Pettersson. OBS Klockslag!

 

§ 12/ Stig informerade om en artikel i tidskriften Skoter nr 1/08 med rubriken ”Resmål Umnäs” där även Bygdemuséet Gratian var med på bild och i text.

 

§ 13/ Avslutades mötet.

 

 

Vid Protokollet

 

 

Stig Anderback                                              Inga Rubertsson

Ordförande                                                     Justerare

 

 

Tillbaka