Protokoll 2007-11-18

 

Protokoll vid styrelsemöte 2007-11-18 hos Inga-Lisa och Stig Anderback.

 

Närvarande: Anna, Nils-Uno, Rolf, Gunn, Jonny, Henry och Stig.

Anmält förhinder: Britt-Inger

 

§ 1/ Mötet öppnades.

 

§ 2/ Till justerare utsågs Gunn.

 

§ 3/ Föredragningslistan fastställdes.

 

§ 4/ Föredrogs minnesanteckningar från 2007-09-16 som kommenterades och godkändes.

 

§ 5/ Henry och Stig informerade från Länsmuséedagarna i Storuman 19-22 oktober 2007:

Invigning på Aktiviteten med dräktparad av skolelever, foto- och föremålsutställning, information om Folkrörelsearkivet, filmvisning, föreläsning om arkeologiska fynd, berättaraftnar i Forsmark och Tärnaby, besök av berättararkivarie Marianne Folkedotter.

Vid höstmötet med Västerbottens hembygdsförbund uttalades stöd för  uppvaktning med synpunkter på den nya lärarutbildningen efter förslag från Bo Johansson, Vilhelmina och Stig Anderback. ”Byaskolan med bygden som läromedel”, en metod för integrerad hembygdsundervisning som praktiserats bland annat i Latikbergs skola.

En lista på föreläsare kommer att sammanställas av Länsförbundet. Studieplaner har utarbetats om bland annat Jakt i Västerbotten med hänvisning till artiklar i tidskriften Västerbotten. För 2008 gäller följande prenumerationsavgifter på Västerbotten: 250 kr för fyra häften, 265 för årsbok, 350 kr för 4 häften plus årsbok och 20 % i rabbat för hembygdsföreningar anslutna till VLH, Västerbottens Läns hembygdsförbund.

 

§ 6/  Inför sommaren 2008 samtalade vi om olika aktiviteter på Bygdemuséet Gratian.

Henry undersöker möjligheten och kostnaderna för en föreställningen Livskraften med Marianne Folkedotter. Stig kontaktar Love och Mona Ersare om de har några planer att besöka oss. Vad gäller utställningar fastnade vi för Postgången i Gratianbygden före landsvägarna. Ett antal lantbrevbärare i Gratian och angränsande bygder kan vara värda att lyftas fram. Nils-Uno har en intressant frimärkssamling som han är villig att visa. Vi talade också om Jakt och den studieplan som utarbetats vid Länsmuséet samt om gamla motorfordon i vår bygd. Varje styrelseledamot tänker till om tidigare postgång i bygden och Stig kontaktar Kurt Hamre i Storuman som arrangerat en utställning om Posten.

 

§ 7/ Kassör Henry informerade om vår ekonomi som just nu är god. Cirka 38 tkr i kassan !

Vi har också fått en kreditfaktura ang det avbrutna köpet av dataprogrammet SOFIE så nu kan vi andas ut!

 

§ 8/ Nästa styrelsemöte blir hos Sigrid och Rolf Rubertsson i Gardsjönäs, söndag 27 januari 2008, kl. 15.00.

 

§ 9/ Till våra representanter på Landsbygdsriksdagen i Lycksele 7-9 mars 2008 valdes Anna Nordström och Nils-Uno Ahlenius. Om anmälan sker före årsskiftet är deltagaravgiften 1100 kr per person för de som tillhör en utvecklingsgrupp. Resa och logi tillkommer. Styrelsen beslöt att betala deltagaravgift 1100 kr per person samt resa.

 

§ 10/ Diskuterades innehållet i nästa nummer av Gratianbladet. Utgivningen sker i början av år 2008 och då biläggs också inbetalningskort för medlemsavgift som blir oförändrad 150kr för familj och 100 kr för ensamstående.

-Artikel från äldre nummer med aktualitet i dag. Stig kontaktar Lars Lönnback.

-Resumé över den gångna sommarens aktiviteter. –Sommarplaner -där vi gör ett upprop om minnen och berättelser om postgången före landsvägen, annonsering av vårens berättarafton som blir i Umnäs samt några aktuella händelser och intressanta foton från Maries samlingar.

 

11/ Avslutades mötet.

 

Vid protokollet                                         Justerare

 

 

Stig Anderback                                        Gunn Einarsson

 

Tillbaka