Protokoll 2007-07-02

 

Protokoll vid styrelsemöte 2 juli 2007 på Bygdemuséet.


Närvarande: Henry Fjällström, Anna Nordström, Jonny Söderlund och Stig Anderback

Anmält förhinder: Marit Bergfors, Britt-Inger Pettersson och Gunn Einarsson


§ 1/ Mötet öppnades


§ 2/ Till justerare valdes Henry


§ 3/ Föredragningslistan fastställdes


§ 4/ Jourlistan för Bygdemuséet sommaren 2007 utarbetades. (Bilägges protokollet) OBS Vid förhinder måste man själv byta dag eller ordna ersättare !


§ 5/ Verksamhetsberättelsen kompletterades.


§ 6/ Vid överlämnandet av kulturstipendiet och diktsamlingarna samlas styrelsen tillsammans med ordföranden.


§ 7/ Då styrelsen fått mandat att fungera som valberedning diskuterades kandidatnomineringen till styrelsevalet. Stig ringer runt och frågar vilka som är villiga att kandidera.


§ 8/ Lasse Lönnback har efterlyst föreläsningar på Bygdemuséet under sommaren. Stig har kontaktat Runar From som kan komma den 14 juli, kl. 14.00. Samarrangemang med Vuxenskolan. Åtgärden godkändes. Stig annonserar och tar förnyad kontakt med Runar. Rubrik ”Gänshandeln med Norge. Från skidkälke och hästfora till långtradare.”


§ 9/ Marie Persson har meddelat att hon ställt i ordning 50 CD-skivor med JV Lundqvists möbler. Utförsäljningspris 100 kr per CD.


§ 10/ Slutfördes arbetet med utställningen.


§ 11/ Avslutades mötet.Stig Anderback Henry Fjällström

Ordf och sekr Justerare


§ 2/ Till justerare valdes Gunn.

§ 3/ Föredragningslistan fastställdes.

§ 4/ Vi har nu klartecken från Howard Torstensson om hans medverkan vid Berättarafton den 25 mars kl. 15.00 i Adventkyrkan i Slussfors. Flygbiljett är beställd och betald. Stig hämtar Howard fredag 23 mars kl. 20.15 på Storumans flygplats. Återresa sker 06.40 måndag 26 mars. Vem som då skjutsar H avgörs senare. Marit delade ut ett antal affischer för uppsättning i byarna. Stig annonserar i Bladet vecka 12. I övrigt hänvisas till januariprotokollet § 5 om vem som gör vad! Medarrangör är Studieförbundet Vuxenskolan.

§ 5/  Vad gäller de ”glömda husen” avvaktar vi Länsstyrelsens beslut om att utlysa en tävling och att vi får ta del av de regler som gäller.

§ 6/  Styrelsen har tidigare beslutat att företa en studieresa under våren eller försommaren. Beslöts att resmålet blir Lycksele och tidpunkten den 10 juni. Då är det högtidsdag, dels med anledning av Carl von Linnés 300 –års jubileum och dels att Lyksälie blev en av fem kyrk- och marknadsplatser i Lappland för 400 år sedan. Ett rikt program erbjuds med andakt, kåseri, bygdespel, servering och aktiviteter. Ärkebiskop Anders Wejryd medverkar.

Henry beställer en buss och anmälan om deltagande lämnas till honom senast 31 maj. Stig annonserar i Bladet vecka 21. Som tidigare år lämnar föreningen resegaranti, om inte tillräckligt många anmäler sig till resan..

§ 7/ Inför sommarens utställning av bruksföremål och deras dialektala namn gör Marit en sammanställning av ord och begrepp vad gäller föremålens benämning och användning. Vi tänker oss utställningen med”öar” som motsvaras av olika områden som skogsbruk, jordbruk, hushåll. fiske, jakt, hantverk, etc. Styrelse och medlemmar hjälps åt att komma med förslag på föremål och meddelar Marit. Stig tar kontakt med Klas Arklöf, som har en rikhaltig samling av föremål i sitt gårdsmuséum. Sammanställningen ska vara klar till den 31 mars. Vi hoppas få medverkan från Lars-Erik Edlund och Per-Uno Ågren någon dag under sommaren. Kanske också Lars-Olof Delsing kan glädja oss med besök!

Stig informerade om den kontakt som tagits från Dikanäs genom Åsa Löfström om samordning av Lars-Erik Edlunds planerade besök till sommaren.

§ 8/ Information lämnades av Stig från de kontakter som tagits med Barn och utbildnings-nämnden och dess chef Birgitta Orrebo ang. vår medverkan vid Länsmuséedagar i Storuman i oktober 2007. Från och med 1 januari i år har den nämnden också kultur och fritid inom sitt verksamhetsområde. Stig, som är Länsförbundets fadder för hembygdsföreningarna inom Storumans kommun, kommer att uppmana dessa att delta. Bemötandet från Orrebo var mycket positivt.

§ 9/ Senaste versionen av SOFIE har beställts och erhållits från Västerbottens hembygds-förbund. Vi behöver viss hjälp med instruktioner och enligt hyreskontraktet ges tillgång till viss support. Registrering av foton och föremål blir våra huvudsakliga användningsområden.

Innan föremål registreras måste de märkas. Ett arbete som kräver tid och noggrannhet. Har vi några frivilliga, som anmäler sig när vårsolen har värmt upp våra lokaler?

§ 10/ Marit presenterade häftet ”Dikter från Gratianbygden”. Inte mindre än 23 gratianbor, därav sju barn, har medverkat med 41 alster. Häftet har delats upp i fyra områden: Hembygden, Naturen och årstiderna, Livets växlingar samt Särskilda tillfällen. Marit kontaktar Elisabeth Arnfjell ang illustrationer till dikterna och Stig skriver förord.

Styrelsen beslöt att uppdra till Lapplands Kulturförlag att låta trycka 300 ex av häftet i enlighet med den offert, som lämnats av Elisabeth Oscarsson. Marit åtgärdar.

Vid Bygdemuséets öppnande presenteras häftet och försäljningen börjar. Pris 50 kr per ex. Författarna inbjuds att vara med vid det tillfället och erhåller ett gratisexemplar av häftet. 

§ 11/ Sveriges hembygdsförbund har skickat ut förslag till en ny formulering avseende hembygdsrörelsens ideologi/grundsyn. Vår styrelse är nöjd med formuleringen och lämnar sitt samtycke.

§ 12/ Prenumeration av -Bygd och natur sker som tidigare år med åtta prenumerationer utöver de fem, som erhålls utan kostnad för föreningen. Kassören meddelar att våra medlemmar är föredömliga att betala in sina årsavgifter till föreningen!

§ 13/ Nästa styrelsemöte hålls söndag 15 april, kl. 15.00 i Bastansjö hos Anna och Nils-Uno.

§ 14/ Avslutades mötet.

 

Vid protokollet                                                                 

 

Stig Anderback                                            Gunn Einarsson

Ordf                                                           Justerare

 

Tillbaka