Protokoll 2007-06-05

 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Bygdemuséet 2007-06-05.


Närvarande: Anna, Gunn, Britt-Inger, Marit, Jonny, Henry och Stig


§ 1/ Mötet öppnades.

§ 2/ Till justerare utsågs Jonny Söderlund.

§ 3/ Föredragningslistan fastställdes

§ 4/ Till kulturstipendiater 2007 utsågs Inger och Klas Arklöv, Ankarsund.

Motivering: ”Inger och Klas har under många år aktivt medverkat i sin bys föreningsliv.

I hembygdsföreningen Gratian har Klas suttit med i Kulturgruppen och bidragit till Bygdemuséets samlingar och dokumentation. De har ett eget gårdsmuséum med föremål som på ett förtjänstfullt sätt illustrerar tidigare generationers liv”.

Utdelning sker vid Bygdemuséets öppnande 7 juli. Britt-Inger inköper ram för stipendiet. Stipendiesumman är 1000 kr.

§ 5/ Gratianbladets vårnummer utgavs första dagarna i juni. Styrelsen riktar ett tack till Pia Sjögren och Nanny-Maja Anderback som svarat för redigeringen

§ 6/ Marit presenterade den planerade utgåvan av ”Dikter från Gratianbygden” Styrelsen uppdrog till Marit att ombesörja tryckningen av 300 exemplar med limmad rygg hos Solfjädern Offset AB i Umeå. Kostnad 8140 kr. Försäljningspris 50 kr/ex. Vid Bygdemuséets öppnande erhåller författarna till dikterna var sitt exemplar. Elisabet, som illustrerat dikthäftet, erhåller också en blomma. Någon anhörig till den författare som lämnat oss får ta emot exemplaret. Marit skickar inbjudan.


§ 7/ Kassören lämnade en aktuell ekonomisk rapport. Tillgångarna är 47081 kr. Tryckning av Gratianbladet och diktsamlingen är inte betalda. I övrigt inga skulder.


§ 8/ Marie Persson har ställt i ordning ett antal fotoskärmar inför sommarens utställning, bland annat av Albert Nilsson, ”Jukt-Albert”samt foton från John Örnehults fotoalbum.

Vad gäller utställningen av bruksföremål beslöt styrelsen att Stig redan denna vecka hämtar de föremål, som vi får låna av Inger och Klas Arklöv, att Britt-Inger, Gunn och Anna i mån av tid påbörjar arbetet med att sätta upp föremålen. Stig skriver ner föremålens namn och dess användning och Anna renskriver.

§ 9/ Den slutliga ansvarsfördelningen inför sommaren beslutas vid nästa styrelsemöte. Ledamöterna uppmanas att ”spana in”en lämplig ungdom som kan ansvara för öppethållandet av Bygdemuséet 9-13 juli, 5 timmar per dag.


§ 10/ Nästa styrelsemöte blir måndag 2 juli, kl. 18.00 på Bygdemuséet.


§ 11/ Avslutades mötet, därefter praktiskt arbete med ommöblering.


Vid protokollet


Stig Anderback      Jonny Söderlund

Ordförande            Justerare

Tillbaka