Protokoll från årsmöte 2007-07-08.

 

Plats: Bygdemuséet Gratian

§ 1/ Stig Anderback hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 2/ Till ordförande och sekreterare för årsmötet valdes Stig Anderback

§ 3/ Som justerare utsågs Anna Nordström och Jonny Söderlund.

§ 4/ Kallelsen, som har varit införd i Gratianbladets juninummer samt på föreningens hemsida, godkändes.

§ 5/ Dagordningen fastställdes.

§ 6/ Årsberättelse, kassa och bokslutsrapport föredrogs. Möbelutställningen sommaren 2006 var lyckad med många besökare liksom föreläsningarna om dialekter samt planerade teaterprojekt. Genom trogna medlemmar och gåvor gav verksamhetsåret ett välkommet överskott på 8 453 kronor. (Verksamhetsberättelsen biläggs protokollet)

§ 7/ Revisionsberättelsen föredrogs.

§ 8/ I enlighet med revisorernas förslag beviljades kassör och styrelse ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 9/ Valärenden.

Föreningen har kommit i obalans vad gäller förordnandetid i styrelsen på grund av ett-årsförordnande av flera ledamöter. Årsmötet beslöt att följande ordinarie ledamöter väljs med angivna förordnandetider:

Rolf Rubertsson, Henry Fjällström och Gunn Einarsson förordnas på ett år, omval.

Jonny Söderlund, Britt-Inger Pettersson och Anna Nordström förordnas på två år, omval.

Stig Anderback har tidigare förordnats till år 2008.

Som ersättare omvaldes Sten-Östen Gustavsson, Birgitta Sandberg och Sixten Jonsson på två år.

Inga Rubertsson, Barbro Karlsson, Heide Lirell och Nils-Uno Ahlenius kvarstår till 2008.


Till ordförande omvaldes Stig Anderback.


Som revisorer omvaldes Malin Rådbring och Jan-Axel Larsson, ersättare Sigrid Rådbring.


Som tidigare år är det svårt att få personer till valberedningen varför årsmötet beslutade att styrelsen får ta på sig uppgiften.


§ 10/ Ordföranden informerade om att Pia Sjögren, som hjälper oss med redigeringen av Gratianbladet, har fått en ung medhjälpare, nämligen Nanny-Maja Anderback, Umeå.


§ 11/ Årsmötet beslöt att medlemsavgifterna till hembygdsföreningen ska vara oförändrade, dvs 150 kr för familj och 100 kr för enskild.


§ 12/ Ordföranden påminde om lördag 14 juli , kl. 14.00, då förre kommunalrådet Runar From besöker Bygdemuséet och berättar om gränshandeln med Norge under rubriken: -Från skidkälke och hästfora till tunnel och långtradare.


§ 13/ Avslutades årsmötet.


Stig Anderback

Vid klubban och protokollet


 


Anna Nordström              Jonny Söderlund

Justerare                        Justerare

 

Tillbaka