Protokoll 2007-03-11

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 11 mars 2007 hos Inga-Lisa och Stig Anderback.

Närvarande: Gunn, Marit, Henry och Stig.
Anmält förhinder: Anna, Nils-Uno och Britt-Inger.

§ 1/ Stig hälsade välkommen och öppnade mötet.

§ 2/ Till justerare valdes Gunn.

§ 3/ Föredragningslistan fastställdes.

§ 4/ Vi har nu klartecken från Howard Torstensson om hans medverkan vid Berättarafton den 25 mars kl. 15.00 i Adventkyrkan i Slussfors. Flygbiljett är beställd och betald. Stig hämtar Howard fredag 23 mars kl. 20.15 på Storumans flygplats. Återresa sker 06.40 måndag 26 mars. Vem som då skjutsar H avgörs senare. Marit delade ut ett antal affischer för uppsättning i byarna. Stig annonserar i Bladet vecka 12. I övrigt hänvisas till januariprotokollet § 5 om vem som gör vad! Medarrangör är Studieförbundet Vuxenskolan.

§ 5/  Vad gäller de ”glömda husen” avvaktar vi Länsstyrelsens beslut om att utlysa en tävling och att vi får ta del av de regler som gäller.

§ 6/  Styrelsen har tidigare beslutat att företa en studieresa under våren eller försommaren. Beslöts att resmålet blir Lycksele och tidpunkten den 10 juni. Då är det högtidsdag, dels med anledning av Carl von Linnés 300 –års jubileum och dels att Lyksälie blev en av fem kyrk- och marknadsplatser i Lappland för 400 år sedan. Ett rikt program erbjuds med andakt, kåseri, bygdespel, servering och aktiviteter. Ärkebiskop Anders Wejryd medverkar.

Henry beställer en buss och anmälan om deltagande lämnas till honom senast 31 maj. Stig annonserar i Bladet vecka 21. Som tidigare år lämnar föreningen resegaranti, om inte tillräckligt många anmäler sig till resan..

§ 7/ Inför sommarens utställning av bruksföremål och deras dialektala namn gör Marit en sammanställning av ord och begrepp vad gäller föremålens benämning och användning. Vi tänker oss utställningen med”öar” som motsvaras av olika områden som skogsbruk, jordbruk, hushåll. fiske, jakt, hantverk, etc. Styrelse och medlemmar hjälps åt att komma med förslag på föremål och meddelar Marit. Stig tar kontakt med Klas Arklöf, som har en rikhaltig samling av föremål i sitt gårdsmuséum. Sammanställningen ska vara klar till den 31 mars. Vi hoppas få medverkan från Lars-Erik Edlund och Per-Uno Ågren någon dag under sommaren. Kanske också Lars-Olof Delsing kan glädja oss med besök!

Stig informerade om den kontakt som tagits från Dikanäs genom Åsa Löfström om samordning av Lars-Erik Edlunds planerade besök till sommaren.

§ 8/ Information lämnades av Stig från de kontakter som tagits med Barn och utbildnings-nämnden och dess chef Birgitta Orrebo ang. vår medverkan vid Länsmuséedagar i Storuman i oktober 2007. Från och med 1 januari i år har den nämnden också kultur och fritid inom sitt verksamhetsområde. Stig, som är Länsförbundets fadder för hembygdsföreningarna inom Storumans kommun, kommer att uppmana dessa att delta. Bemötandet från Orrebo var mycket positivt.

§ 9/ Senaste versionen av SOFIE har beställts och erhållits från Västerbottens hembygds-förbund. Vi behöver viss hjälp med instruktioner och enligt hyreskontraktet ges tillgång till viss support. Registrering av foton och föremål blir våra huvudsakliga användningsområden.

Innan föremål registreras måste de märkas. Ett arbete som kräver tid och noggrannhet. Har vi några frivilliga, som anmäler sig när vårsolen har värmt upp våra lokaler?

§ 10/ Marit presenterade häftet ”Dikter från Gratianbygden”. Inte mindre än 23 gratianbor, därav sju barn, har medverkat med 41 alster. Häftet har delats upp i fyra områden: Hembygden, Naturen och årstiderna, Livets växlingar samt Särskilda tillfällen. Marit kontaktar Elisabeth Arnfjell ang illustrationer till dikterna och Stig skriver förord.

Styrelsen beslöt att uppdra till Lapplands Kulturförlag att låta trycka 300 ex av häftet i enlighet med den offert, som lämnats av Elisabeth Oscarsson. Marit åtgärdar.

Vid Bygdemuséets öppnande presenteras häftet och försäljningen börjar. Pris 50 kr per ex. Författarna inbjuds att vara med vid det tillfället och erhåller ett gratisexemplar av häftet. 

§ 11/ Sveriges hembygdsförbund har skickat ut förslag till en ny formulering avseende hembygdsrörelsens ideologi/grundsyn. Vår styrelse är nöjd med formuleringen och lämnar sitt samtycke.

§ 12/ Prenumeration av -Bygd och natur sker som tidigare år med åtta prenumerationer utöver de fem, som erhålls utan kostnad för föreningen. Kassören meddelar att våra medlemmar är föredömliga att betala in sina årsavgifter till föreningen!

§ 13/ Nästa styrelsemöte hålls söndag 15 april, kl. 15.00 i Bastansjö hos Anna och Nils-Uno.

§ 14/ Avslutades mötet.

 

Vid protokollet                                                                 

 

Stig Anderback                                            Gunn Einarsson

Ordf                                                           Justerare

 

Tillbaka