Protokoll 2006-11-12

Protokoll fört vid styrelsemöte söndag 12 nov. 2006 hos Inga-Lisa och Stig Anderback.

Närvarande: Marit, Anna, Nils-Uno, Henry, Gunn och Stig. Anmält förhinder: Britt-Inger och Marie.

§ 1/ Mötet öppnades

§ 2/ Till justerare utsågs Nils-Uno.

§ 3/ Föredragningslistan fastställdes.

§ 4/ Från Eskil Hansson, Ripfjäll, har ett antal gamla föremål överlämnats som gåva till Bygdemuséet Gratian.  Se bilagd förteckning!

§5/ Lämnades information av Henry och Stig från hembygdsförbundets höstmöte i Sorsele. Samtidigt pågick länsmuséedagar där mötesdeltagarna deltog vid invigningen. Förutom fotoutställning av bland annat Robert Lundgren hade arrangerats en uppskattad dräktparad från 1800-talet och framåt.

Vid höstmötet informerades om filminventeringen, och gamla filmklipp visades.

De Access-anställda berättade om sina projekt:

-Utarbetande av studieplaner

-Register över artiklar i tidskriften Västerbotten

-Föremålens dag på Länsmuséet och stöd för asylsökande.

En mycket intressant och givande dag !

§ 6/ Rolf Egelrud har skickat foton på de rester, som fanns kvar av ”Anna-Majas ladun” hösten 1981. Ladan fanns på södra sidan av Brattiken. Dit förde Anna-Maja och hennes man, Nils Olofsson, som lät bygga och bodde i Lappstugan, sina kreatur tidigt på våren när höet tagit slut.. På södersluttningen kom grönskan snabbt och med tillskott av rönn-skav klarade de djurens försörjning.

Kortare texter om Lappstugan, som byggdes 1890, och dess innebyggare, har skrivits av Einar Ringlöw, Bror Kristiansson, Verner Åkebrand, Siv Grubbström, Selfrid Gardfall och Stig Anderback.

Styrelsen beslöt att sammanställa ett häfte om Lappstugans historia utifrån tillgängliga texter och foton. Uppdraget gick till Marie och Stig.

§ 7/ Från Marie har styrelsen fått ett foto (Alf Kristiansson, fotograf) på Anners Anners gamla hus i Sördal, Ryfjället. Från en fångrulla 1916 -1920 vid Fångvårdsanstalten i Lycksele finns anteckningar om Anders Andersson och hans son Harald Johannes som satt inne för tjuvjakt på älg vintern 1918. Marie har ambitionen att sammanställa ett häfte om den familjens historia, en historia om stora umbäranden.

§ 8/ Information av den inventering av icke-fiktiv film som administreras av Västerbottens Hembygdsförbund tas med i nästa Gratianblad, som utkommer i januari 2007. Marit tar fram aktuella fakta.

§ 9/ Som tidigare beslutats ska temat på utställningen sommaren 2007 vara ”Gamla redskap”.

Styrelsens ledamöter fick i uppdrag att inventera sina ev förråd av äldre redskap som använts i kök, i matlagning, i ladugård och på åker och äng, skogsarbete, jakt och fiske mm. Vidare tar vi in ett upprop i nästa Gratianblad.  Per-Uno Ågren, som tidigare hjälpt oss med goda råd och följt vårt arbete med stort intresse, har lovat att också vid nästa utställning dela med sig av sin erfarenhet. Även Lars-Olof Delsing är villig att bistå oss med sina dialektkunskaper.

Vi har fått ett mail från Malin Tengdahl, projektledare för ett ungdomsutbyte Thailand-Storumans kommun, där hon vill besöka oss och Bygdemuséet Gratian med sina ungdomar under våren och försommaren år 2007.

§ 10/ I nästa Gratianblad tar vi in en kort sammanställning av den gångna sommarens utställningar och föreläsningar, upprop om filminventering och utställningen Gamla redskap, information om Verner Åkebrands skogsforskning samt ett antal gamla bilder, exvis Lappstugan och Anners Anners stuga i Sördal vid Ryfjället. Marit och Pia samt Stig ansvarar för innehåll. Storumans Tryckeri  trycker Gratianbladet och Henry med erforderliga medhjälpare svarar för distributionen.

§ 11/ Marits APR-anvisning har minskat kraftigt beroende på att hon hittills fått vikariera ofta vid skolan i Slussfors. Den tid som Marit ändå kan avsätta för vår förening försöker vi nyttja så bra som möjligt.

§ 12/ Mikael Jakobsson, projektledare för filminventeringen, besökte Bygdemuséet 5-6 oktober. Han gav oss information om sitt projekt samt visade oss hur man arbetar med SOFIE, ett dataprogram för registrering av föremål och bilder. Ett reviderat SOFIE har utarbetats och vi hoppas att Västerbottens Hembygdsförbund köper in den nya versionen, så att varje intresserad hembygdsförening kan hyra via den.  

§ 13/ Den välkomstträff som styrelsen tidigare beslutat om har inställts på grund av trafikolyckan den  24 oktober, öster om Slussfors. Vid olyckan omkom den tyska kvinnan Tanja Schnitzler, en av de särskilt inbjudna.

Styrelsen beslöt att vid vårens berättarafton i Ankarsund sända en särskild inbjudan till nyinflyttade i vår bygd. Gunn fick i uppdrag att kontakta Howard Torstensson ang hans medverkan.

§ 14/ Love Ersare har meddelat att hans planer på en enmansteater om sin släkt i Forsmark har blivit framflyttad. Styrelsen hoppas att Love så snart som möjligt kan fullfölja sina planer.

Som alternativ inför sommaren 2007 kanske Love kan ge ett framförande i Forsmarks byastuga av sin tidigare produktion!? Frågan går vidare till Love själv, via detta protokoll.  

§ 15/ Frågan om Länsstyrelsens projekt ”De bortglömda husen” togs upp med anledning av att ägarna till ”Stenvalls smedja” i Forsmark gett sitt medgivande till ev. upprustning i hembygdsföreningens regi. Inom vårt område har vi också två andra tänkbara objekt: Robert Anners hus samt Hestners fäbod, båda i Slussfors.

Stig får i uppdrag att kontakta Länsstyrelsen om bestämmelserna inför år 2007 och frågan tas upp vid senare styrelsemöten.

§ 16/ Från Inga-Lisa Örnehult har föreningen fått en sammanställning, gjord av Abraham Winka, om ”Överste Lars”och hans släkt, med kommentarer av Tage Westerlund, Skövde (tidigare Kittelfjäll). Titeln ”Överste” var inte av militär art,utan av den anledningen att han bodde överst i dalgången i Kittelfjäll. Hans ättlingar tillhör de mera framträdande nybyggarna i Vilhelmina och Tärna socknar. Överste Lars tillhörde den värmlandsfinska släkten Karjalainen, och från samma släkt lär både Tage Erlander och Ingemar Stenmark härstamma.

§ 17/ Marit påminde om att bevaka föreningens hemsida och gästbok. Hon vidarebefordrade Lars Lönnbacks förslag om att publicera föreningens protokoll på hemsidan. Det blev också styrelsens beslut och då med början från dagens protokoll.

§ 18/ Nils-Uno föreslog att någon/några lånar avskrifter av någon/några årgångar av en Västerbottens-tidning från exvis 50 år tillbaka och gör en sammanställning av de artiklar som har bäring till Gratianbygden. Styrelsen ansåg att förslaget är bra. Mtrlt kunde användas i en utställning och/eller samlas i en pärm med rubriken ”Aktuellt i Gratianbygden år ??”

Vem känner sig manad?!

§ 19/ Nästa möte hålls i Forsmark hos Ulla och Henry Fjällström, söndag 14 januari 2007, kl. 15.00. OBS!  Ingen särskild kallelse utgår!

§ 18/ Avslutades mötet.  

Vid protokollet                                       Justerare  

Stig Anderback                                      Nils-Uno Ahlenius

 

 

Tillbaka