Kallelse

Kallelse till årsmöte lördag 9 juli 2011, kl. 14.00, Bygdemuséet Gratian.

 

Ärenden:

§ 1/ Årsmötets öppnande

 

§ 2/ Val av ordförande, sekreterare och justerare för årsmötet.

 

§ 3/ Godkännande av kallelsen

 

§ 4/ Fastställande av dagordning

 

§ 5/ Verksamhetsberättelse, kassa- och bokslutsrapport.

 

§ 6/ Revisorernas berättelse.

 

§ 7/ Ansvarsfrihet för styrelsen.

 

§ 8/ Val av ordförande och övriga ledamöter.

 

§ 9/ Val av revisorer och ersättare.

 

§ 10/ Val av valberedning.

 

§ 11/ Rapport angående Gratianbladet.

 

§ 12/ Medlemsavgifter.

 

§ 13/ Information.

 

§ 14/ Mötets avslutning

 

Välkomna!

 

Styrelsen

Tillbaka